ศาสตราจารย์ประจำ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์

อาจารย์อาวุโส คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 
 

การศึกษา

  • น.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Doctorat en droit, Droit (Law), Universite de Caen, France

รายชื่อนักศึกษาปริญาญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ปีการศึกษา 2561

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 575154020032  นางสาวพนาวรรณ  จิตอารีย์รัตน์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
      หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 - -    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
- -   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต