นางสาวสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก

เลขานุการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
เเละเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

 

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาเเละกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์