นางสาวสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก

เลขานุการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

 

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาเเละกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์