อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและหัวหน้าศูนย์บริหารงานคุณภาพการเรียนการสอน

 

การศึกษา

  • น.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • น.บ.ท.  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายธุรกิจ  กฎหมายแพ่งและพาณิขย์ว่าด้วยทรัพย์   กฎหมายที่ดิน  กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
  • หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

งานวิจัย/บทความ

  • เอกสารคำสอนกฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพย์
  • เอกสารประกอบการบรรยายวิชากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ