ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

- ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอน และตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบแบบ Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอนรายวิชา Independent Study

- ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ตารางสอน และตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

- ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

***********************************

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2563

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2560

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2555

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2553

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

- ความหมายคำอธิบาย 5 ด้าน 

- แผนที่แสดงการกระจายฯ (Curriculum Mapping)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

- ความหมายคำอธิบาย 5 ด้าน

- แผนที่แสดงการกระจายฯ (Curriculum Mapping)