ตารางสอน และตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอนรายวิชา Independent Study

- ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
- ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

*ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอน และตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

- ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอนและตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 3/2561

ตารางเรียน Independent Study ภาคการศึกษาที่ 3/2561

ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

ตารางเรียน Independent Study ภาคเรียนที่ 2/2561

ารางเรียน Independent Study ภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางสอนและตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ตารางเรียน Independent Study ภาคเรียนที่ 1/2561

ารางเรียน Independent Study ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางสอนและตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ตาราง Independent Study ภาคเรียนที่ 3/2560

ตาราง Independent Study ภาคเรียนที่ 3/2560

ตาราง Independent Study ภาคเรียนที่ 3/2560 (รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์)

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2555

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2553

ตารางสอน และตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ตารางสอน (ภาคปกติ)

ตารางสอบ (ภาคปกติ)

ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560

ตารางสอน และตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ตารางสอน (ภาคปกติ)

ตารางสอบ (ภาคปกติ)

ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560