*ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

*ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

*ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี
- ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
- ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

*ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565*

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)

*******************************************************

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2563

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2560

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2555

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2553

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

- ความหมายคำอธิบาย 5 ด้าน 

- แผนที่แสดงการกระจายฯ (Curriculum Mapping)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

- ความหมายคำอธิบาย 5 ด้าน

- แผนที่แสดงการกระจายฯ (Curriculum Mapping)