ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

-ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

- ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

- ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

-ตารางสอน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

-ตารางสอน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


- ตารางสอบ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขช่วง Covid-19)

* กำหนดตารางอาจารย์นัดสอน Independent Study ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอน Independent Study ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

- ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

***********************************

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2563

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2560

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2555

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2553

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

- ความหมายคำอธิบาย 5 ด้าน 

- แผนที่แสดงการกระจายฯ (Curriculum Mapping)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

- ความหมายคำอธิบาย 5 ด้าน

- แผนที่แสดงการกระจายฯ (Curriculum Mapping)