นางสาวสาธกา เพ็ญจันทร์

เลขานุการคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 

การศึกษา

  • ศศ.บ. (สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • บธ.ม. (สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์