การศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยไมอามี่ สหรัฐอเมริกา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (M.C.L.) มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

​​งาน ประสบการณ์ :

 • ทนายความและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

 • นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (.. 2552 – ปัจจุบัน)

 • อดีตเลขาธิการ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (4 สมัย)

 • ผู้บรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้าระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (.., .และLL.M.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้บรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ผู้บรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอบรมกฎหมายแก่ชาวต่างชาติ จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • บรรณาธิการ วารสารกฎหมาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • กรรมการเครื่องหมายการค้า (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน) (.. 2543-2547 และ 2551-ปัจจุบัน)

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (..2554 –ปัจจุบัน)

 • กรรมการบริหารสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (..2554 – ปัจจุบัน)

 • กรรมการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (.. 2548 – ปัจจุบัน)

 • อนุกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ สภาทนายความแห่งประเทศไทย (.. 2547-2550)

 • กรรมการกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (.. 2548-2549)

 • อนุกรรมาธิการส่งเสริมข้อมูลด้านสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ สภาร่างรัฐธรรมนูญ(.. 2550)

 • อนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา (..2551-2554)

 • กรรมการยกร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม (.. 2553)

 • อนุกรรมการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ .. 2553-2554)

 • กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (..2552 – 2554)

 • อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (.. 2548-2549)

 • คณะทำงานเตรียมการทบทวนการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทย ภายใต้ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า กระทรวงพาณิชย์

 • อนุกรรมการกฎหมายและการระงับข้อพิพาทนอกศาล สำนักงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) (.. 2547-2548)

 • กรรมาธิการประจำประเทศไทย สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอาเซียน (.. 2540-2548)

 • อบรมสัมมนาและดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดย European Patent Office (EPO), WIPO และองค์กรอื่นๆ ในหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาแคนาดาเนเธอร์แลนด์เยอรมนีสวีเดนบราซิลออสเตรเลีย,

 • นิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์เวียดนามอินเดียฟิลิปปินส์ ฯลฯ

 • วิทยากรรับเชิญการอบรมและสัมมนา ด้านทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมศุลกากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, JETRO, สโมสรโรตารี่เป็นต้น

 • วิทยากรรับเชิญการอบรมหัวข้อ “กฎหมายเครื่องหมายการค้า” ในหลักสูตร “นักปกครองระดับสูง” รุ่นที่ 48 แก่ผู้บริหารระดับ 8-9 กระทรวงมหาดไทย

สมาชิก :

 • เนติบัณฑิตยสภา

 • สภาทนายความแห่งประเทศไทย

 • สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (นายกสมาคมฯ)

 • สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประธานศิษย์เก่ารุ่น 2520 และกรรมการสมาคมฯ)

 • สมาคมเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTA)

 • สมาคมปกป้องสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (AIPPI) (รองประธานประจำประเทศไทย)

 • สมาคมสิทธิบัตรแห่งเอเชีย (APAA) (กรรมาธิการฝ่ายสิทธิบัตร)

 • สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอาเซียน (ASEAN-IPA) (อดีตกรรมาธิการ สมัย)

เกียรติคุณ :

 • ศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพ จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปี พ.. 2546

 • ศิษย์เก่าดีเด่นในรอบ 70 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.. 2547

 • ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ..2548

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณากรณ์ ชั้นที่ ชื่อ เบญจดิเรกคุณากรณ์ (ได้รับเมื่อวันที่ ธันวาคม 2550)

 • ทนายความด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น โดย AsiaLaw แห่งฮ่องกง ปี พ.. 2546-2554

 • ทนายความระหว่างประเทศดีเด่นด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดย WHO’S WHO LEGAL แห่งสหราชอาณาจักร พ.. 2545-2554

 • ทนายความดีเด่นด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดย THE ASIA PACIFIC LEGAL 500 .. 2547-2554

 • ประกาศเกียรติคุณ “MAN OF THE YEAR IN LAW 2010” จาก American Biographic Institute for Dedication and Excellence ( 21 พฤษภาคม พ..2553 )