นางสาวศศิพัชร ด้วงอ่อน

เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ

 

การศึกษา

  • บธ.บ.(สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย