ชื่อบทความวิจัย

ศึกษาและวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์: กรณีชายหญิงทิ่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา

ผู้เขียน

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์  (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) 
ศ.ดร.ไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล  ศ.(พิเศษ)ไพฑูรย์  คงสมบูรณ์ 
รศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์   อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ม.ค. 62 - ก.ค. 62

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า 119-129

ชื่อบทความวิชาการ

ปัญหาทางกฎหมายในการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ Legal Problem concerning the using of mobile phone while driving

ผู้เขียน

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ม.ค. 62 – มี.ค. 62

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 33 ฉบับ 105

ชื่อบทความวิชาการ

นโยบาย การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย “Strategic Management of IP: Thai SMEs Enterprises”

ผู้เขียน

อ.ดร.อังค์วรา  ไชยอนงค์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ม.ค. 62 – มี.ค. 62

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 33 ฉบับ 105

ชื่อตำรา

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ผู้เขียน

ผศ.สุรัชดาพรร  ทองสุข

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

พ.ศ. 2562

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานวิจัย

มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลสื่อออนไลน์ในประเทศไทย

ผู้วิจัย

อ.วิทวัส  ออรัตนชัย

ระยะเวลาดำเนินงาน

พ.ย. 61 - พ.ย. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานวิจัย

การพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในคดีอาญา

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน 

ระยะเวลาดำเนินงาน

ก.ย. 61 - ก.ย. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สถาบันพระปกเกล้า

ชื่องานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชที่คุ้มครองสิทธิเกษตรกร

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.สมชาย  รัตนชื่อสกุล (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
อ.ดร.อังค์วรา  ไชยอนงค์

ระยะเวลาดำเนินงาน

พ.ย. 61 - ม.ค. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ชื่องานวิจัย

การนำหลักกฎหมายทั่วไปมาพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง: ศึกษากรณีหลักสุจริตในสัญญาสัมปทาน และสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

ผู้วิจัย

อ.นิรัชรา  พงษ์อาจารย์

ระยะเวลาดำเนินงาน

ต.ค. 61 - ต.ค. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานวิจัย

ความเหมาะสมในการใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
(ร่วมกับอาจารย์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

ระยะเวลาดำเนินงาน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่องานวิจัย

มาตรการลงโทษทางอาญาที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกระทำผิดต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ปราโมทย์  ประจนปัจจนึก และคณะฯ

ระยะเวลาดำเนินงาน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

-

ชื่องานวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานในระบบกฎหมายไทย

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
(ร่วมกับอาจารย์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

ระยะเวลาดำเนินงาน

ต.ค. 61 - มี.ค. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อตำรา

กฎหมายหนี้: หลักทั่วไป

ผู้เขียน

ศ.ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

สำนักพิมพ์วิญญูชน

ชื่อตำรา

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

ผู้เขียน

รศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

พ.ศ. 2561

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

สำนักพิมพ์วิญญูชน

ชื่อบทความวิจัย

การจัดทำร่างประกาศกระทรวง กำหนด "กิจการอื่นตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543"

ผู้เขียน

รศ.ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ก.ค. 61 - ธ.ค. 61

แหล่งตีพิมพ์

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

ชื่องานวิจัย

กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน: กรณีศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการศึกษาร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน 

ระยะเวลาดำเนินงาน

มิ.ย. 61 - ธ.ค. 61

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สถาบันพระปกเกล้า

ชื่อบทความวิชาการ

ทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางอาญา: ศึกษาเฉพาะการควบคุม

ผู้เขียน

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

มิ.ย. 61

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

ชื่อบทความวิชาการ

ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการศาลปกครองของไทย

ผู้เขียน

อ.ดร.สรธร  ธนโชตโภคิน

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

เม.ย. 61 - มิ.ย. 61

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่พิเศษ

ชื่องานวิจัย

การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผ่านเครื่องมือการประเมินการบังคับใช้กฎหมาย

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
รศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์  ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน 
และนายวิเชษฐ์  สินประสิทธิ์กุล

ระยะเวลาดำเนินงาน

ม.ค. 61 - ต.ค. 61

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม

ชื่อบทความวิชาการ

การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย: ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ของเยอรมันกับการใช้ของประเทศไทย

ผู้เขียน

ศ.ดร.สุนทร  มณีสวัสดิ์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ม.ค. 61 - มิ.ย. 61

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสาร MFU connection Journal of Humanities and Social Science Vol.7 No.1 p.139-156  

ชื่อบทความวิชาการ

การกำหนดความผิดอาญา: ศึกษาความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

ผู้เขียน

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ม.ค. 61 - มิ.ย. 61

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ชื่อบทความวิชาการ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน: วิเคราะห์ผลกระทบในประเทศไทย

ผู้เขียน

อ.วิทวัส  ออรัตนชัย

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ม.ค. 61 - มิ.ย. 61

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

ชื่องานวิจัย

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปรามปรามการทุจริต

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน
(ร่วมกับอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ มี รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท เป็นหัวหน้าโครงการ)  

ระยะเวลาดำเนินงาน

ก.ย. 60 - มี.ค. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชื่องานวิจัย

การพัฒนากฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) 
อ.ดร.อังค์วรา  ไชยอนงค์  อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล  

ระยะเวลาดำเนินงาน

ธ.ค. 60 - ธ.ค. 61

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชื่องานวิจัย

การยอมรับและการบังคับตามคำชี้ขาดทางการค้าพาณิชย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.สมชาย  รัตนชื่อสกุล (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) 
รศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์  ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์
อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล 
และนายวิเชษฐ์  สินประสิทธิ์กุล

ระยะเวลาดำเนินงาน

ธ.ค. 60 - พ.ย. 61

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ชื่อบทความวิจัย

การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศสมาชิกอาเซียน

ผู้เขียน

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ก.ค. 60 - ธ.ค. 60

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

ชื่อบทความวิชาการ

มัคคุเทศก์น้อยข้อยกเว้นที่รอกฎหมายควบคุม

ผู้เขียน

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ก.ค. 60 - ธ.ค. 60

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารรามคำแหง ฉบับพิเศษ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

ชื่องานวิจัย

โครงการศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ...

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.สมชาย  รัตนชื่อสกุล

ระยะเวลาดำเนินงาน

2560

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO)

ชื่องานวิจัย

ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายและการออกพระราชกำหนดเกี่ยวกับการเงิน 

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์
อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.นคร  วัลลิภากร  อ.ธารทิพย์  เทียมทอง

ระยะเวลาดำเนินงาน

2560

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศาลรัฐธรรมนูญ

ชื่อบทความวิจัย

The Proposed Reform of Personal Income Tax Base under Thai Law to Promote Economic Efficiency of Taxation

ผู้เขียน

รศ.ดร.จิรศักดิ์  รอดจันทร์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2560

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ชื่อตำรา

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

ผู้แต่ง

รศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2560

แหล่งตีพิมพ์

สำนักพิมพ์วิญญูชน

ชื่องานวิจัย

ศึกษาและวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์  (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) 
ศ.ดร.ไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล  ศ.(พิเศษ)ไพฑูรย์  คงสมบูรณ์ 
รศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์   อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์

ระยะเวลาดำเนินงาน

ต.ค. 59 - ต.ค. 60

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานวิจัย

แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการเรียกประชุมตามมาตรา 1175

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

ระยะเวลาดำเนินงาน

เม.ย. 59 - เม.ย. 60

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานบทความวิจัย

แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการเรียกประชุมตามมาตรา 1175

ผู้เขียน

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

เม.ย. 59 - เม.ย. 60

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับ 2

ชื่องานวิจัย

มาตรการทางกฎหมายรองรับการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน

ผู้วิจัย

รศ.ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี

ระยะเวลาดำเนินงาน

ก.พ. 59 - ก.พ. 60

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานบทความวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง "การศึกษากฎหมายและองค์กรวิชาชีพกฎหมาย"

ผู้เขียน

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ม.ค. 59 - เม.ย. 59

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1

 

ชื่อบทความวิชาการ

วิธีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ: ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปวิธีการเสียภาษีโดยการมีการประเมินตนเอง

ผู้เขียน

รศ.ดร.จิรศักดิ์  รอดจันทร์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2559

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับพิเศษ

ชื่อบทความวิจัย

แนวทางการพิจารณาคดีความผิดทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ: ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความและวิชาชีพแพทย์

ผู้เขียน

รศ.ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2559

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารรามคำแหง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

ชื่อบทความวิชาการ

ความสัมพันธ์เชิงตรรกะของการกระทำความผิดหลายฐานอันเกิดจากกรรมเดียว

ผู้เขียน

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2559

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารกฎหมาย ปีที่ 35 ฉบับที่ 2

ชื่อบทความวิชาการ

Should non-aversary system be adopted for criminal courts in Thailand?

ผู้เขียน

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2559

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

2nd International Conference on Economics and Management Innovation, Bankok Thailand.

ชื่อบทความวิชาการ

กฎหมายเครื่องหมายการค้ากับการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์

ผู้เขียน

อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2559

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์

ชื่องานวิจัย

การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา

ผู้วิจัย

อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล

ระยะเวลาดำเนินงาน

2559

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

commission research

ชื่องานวิจัย

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการหลักประกันสุขภาพประจำปี 2559

ผู้วิจัย

อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล

ระยะเวลาดำเนินงาน

2559

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

commission research

ชื่องานวิจัย

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวิชากฎหมายและองค์กรวิชาชีพกฎหมายในต่างประเทศ

ผู้วิจัย

อ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)

อ.กฤตติกา  เศวตอมรกุล

ระยะเวลาดำเนินงาน

2557

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ชื่องานวิจัย

กระบวนการยุติธรรมกับระบบทุนนิยม

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ทุนพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ชื่อบทความวิชาการ

ความเหมาะสมในการนำ day fine มาใช้ในประเทศไทย

ผู้เขียน

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

-

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารรัชต์ภาค ฉบับพิเศษ

ชื่องานวิจัย

รูปแบบประกันภัยปศุสัตว์ที่เหมาะสมของประเทศไทย กรณีศึกษา โคเนื้อและกระบือ

ผู้วิจัย

อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชื่องานวิจัย

รูปแบบสัญญาในระบบเกษตรสัญญา (Contract Farming) ที่เหมาะสมของประเทศไทย กรณีศึกษาโครงการ XYZ

ผู้วิจัย

อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชื่องานวิจัย

แนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต  ณ นคร (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
รศ.ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี  ผศ.ธานี  วรภัทร์ 
อ.ศรีสุรักษ์  สีวันนา  อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.มณิสรา  จุลสมัย 
อ.ธารทิพย์  เทียมทอง  อ.สุภัชลี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ชื่องานวิจัย

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดโดยไม่ต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว

ผู้วิจัย

ผศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์

ระยะเวลาดำเนินงาน

ม.ค. 51 – ธ.ค. 51

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานวิจัย

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการใช้วิธีเพื่อความปลอดภัยในมาตรการต่างๆ

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต  ณ นคร (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
รศ.ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี  ผศ.ธานี  วรภัทร์ 
อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.ศรีสุรักษ์  สีวันนา  อ.พนิดา  อนันทวรรณ
อ.นิรัชรา  วงษ์วรเนตร  อ.ธารทิพย์  เทียมทอง  อ.สุภัชลี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม

ชื่องานวิจัย

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการไต่สวนมูลฟ้อง

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต  ณ นคร (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
รศ.ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี
ผศ.ธานี  วรภัทร์  ผศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์  ผศ.นิภา พวงกนก
อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.มณิสรา  จุลสมัย  อ.นิรัชรา  วงษ์วรเนตร  อ.สุภัชลี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม

ชื่องานวิจัย

ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชืองานวิจัย

ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานวิจัย

รัฐธรรมนูญกับผลกระทบในการใช้มาตราการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ผู้วิจัย

อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  และ ผศ.ธานี  วรภัทร์

ระยะเวลาดำเนินงาน

2551

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

ชื่องานวิจัย

การทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคสุรา

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี  และ อ.ธารทิพย์  เทียมทอง

ระยะเวลาดำเนินงาน

2550

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 

ชื่องานวิจัย

โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต  ณ นคร (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
ศ.ดร.ไพศิษฎ์  พิพัฒนกุล
รศ.ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ์  รศ.ดร.วีระ  โลจายะ  รศ.ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี
ผศ.ธานี  วรภัทร์  ผศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์  ผศ.นิภา  พวงกนก 
อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.มณิสรา  จุลสมัย  อ.นิรัชรา  วงษ์วรเนตร

ระยะเวลาดำเนินงาน

2550

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ชื่องานวิจัย

โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต  ณ นคร (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
ศ.ดร.ไพศิษฎ์  พิพัฒนกุล  ศ.ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ์ 
รศ.ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ์  รศ.ดร.วีระ  โลจายะ  รศ.ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี  รศ.พินิจ  ทิพย์มณี
ผศ.ดร.พรชัย  เลื่อนฉวี  ผศ.ธานี  วรภัทร์  ผศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์  ผศ.นิภา  พวงกนก
อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.มณิสรา  จุลสมัย  อ.นิรัชรา  วงษ์วรเนตร

ระยะเวลาดำเนินงาน

2549

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ชื่องานวิจัย

สิทธิผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา

ผู้วิจัย

ผศ.ธานี  วรภัทร์  และ อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์ 

ระยะเวลาดำเนินงาน

2549

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ชื่องานวิจัย

การศึกษารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในสถาบันการเงินจากฐานข้อมูลธุรกรรมทาง
การเงินระบบ “AERS”

ผู้วิจัย

ศ.วีระพงษ์  บุญโญภาส (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)  และ อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์ 

ระยะเวลาดำเนินงาน

2549

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ชื่องานวิจัย

กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

ระยะเวลาดำเนินงาน

2548

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย 

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์