ชื่อบทความวิจัย

มุมมองและข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ของประเทศไทยว่าด้วยความมั่นคงทางสังคม

ผู้เขียน

ศ.ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

http://www.lawjournal.ru.ac.th/journals/viewIndex/22

ชื่อบทความวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผู้เขียน

รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ, ศรัณ ธีระภัทรานันท์ 

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

 

ชื่อบทความวิจัย

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการมีคำสั่งไม่รับเรื่อง และมติข้อกล่าวหาไม่มีมูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ 

 

ผู้เขียน

รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ, นพฤทธิ์ อุนจะนำ

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

การบันทึกวิดีโอเกี่ยวกับการกำหนดการเผื่อตายเป็นการทำพินัยกรรมหรือไม่

ผู้เขียน

 รศ.พินิจ ทิพย์มณี, ศิริพร เบญจพร

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีผู้ใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ผู้เขียน

 รศ.พินิจ ทิพย์มณี, กัลย์ธนัท วิริยะเสริมสุข

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จำเป็นต้องผูกขาดโดยเอกชนหรือบุคคลเพียงหนึ่งเดียว

ผู้เขียน

 รศ.พินิจ ทิพย์มณี, สมิหลา เอี่ยมอธิคม

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับชำระหนี้จากหุ้นไร้ใบหุ้นซึ่งนำมาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์

ผู้เขียน

รศ.พินิจ ทิพย์มณี, ชนกนันท สีตบุตร

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายในสัญญารับทุนการศึกษาของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาแลหน่วยงานของรัฐ

ผู้เขียน

 รศ.พินิจ ทิพย์มณี, อติญา กิตตระกูล

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2560) กรณีศึกษาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้เขียน

 รศ.พินิจ ทิพย์มณี, มาวิน ทรงประไพ

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองความรับผิดของแพทย์จากการให้บริการสาธารณสุข.

ผู้เขียน

รศ.พินิจ ทิพย์มณี, วิชาดา ใจงาม

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

ประเด็นทางกฎหมายต่อการเข้าเป็นภาคีข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค: กรณีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย

ผู้เขียน

 ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล 

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

การโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ.

ผู้เขียน

 ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน, อติพล สนธยานนท์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการคุ้มครองการทำงานของคนประจำเรือตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558

ผู้เขียน

 ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล, กรณิกา เสาวลักษณ์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน ซึ่งกระทำการทุจริตในภาครัฐตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ผู้เขียน

 ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล, อรณิช สุขบาล

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการเยียวยาลูกจ้างในกรณีที่มีสภาวะเจ็บป่วยด้านจิตใจ

ผู้เขียน

 รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี, วัลลภ ละโว้ชัย

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

มาตรการในการกำหนดโทษทางอาญาในการคุ้มครองเด็กจากกีฬามวยไทย

ผู้เขียน

 รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์, อนุรักษ์ พวงสุวรรณ

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

 มาตรการทางกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ต้องขังภายหลังการปล่อยให้มีงานทำ

ผู้เขียน

 รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์, พุฒิพงศ์ ศรีทอง

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

อายุความในคดีอาญา : ศึกษาการนำอายุความสะดุดหยุดอยู่มาใช้ในความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน

ผู้เขียน

 รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์, ธวัชชัย สุระคำแหง

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

ปัญหาการตีความคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานพรากเด็กและพรากผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา

ผู้เขียน

 รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์, เมธิยา วงศ์สิงห์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.htm

ชื่อบทความวิจัย

การฆ่าผู้อื่นโดยใช้วัตถุระเบิด : ศึกษากรณีเพิ่มบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289

ผู้เขียน

 รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์, ณัฐวรพล กุลวรพิสิษฐ์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

การตีความความผิดฐานบุกรุกและการกำหนดเหตุฉกรรจ์กรณีบุกรุกสถานที่ราชการ สถานศึกษาและสถานพยาบาล

ผู้เขียน

 รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์, วิชุดา แซงวงษ์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

การกำหนดบทเพิ่มโทษในเหตุฉกรรจ์ความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 296

ผู้เขียน

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์, มารียะห์ เกตุรักษ์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30 พฤษภาคม 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/pastconference.html

ชื่อบทความวิจัย

นิติวิธีในการตีความกฎหมายอาญาของประเทศไทย

ผู้เขียน

 รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 107, กรกฏาคม- กันยายน 2562, หน้าที่ 247-261

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/242647

ชื่อบทความวิชาการ

การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดอาญาร้ายแรงตามกฎหมายของประเทศไทย

ผู้เขียน

 รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

 วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับพิเศษ. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu/article/view/189278

ชื่อบทความวิชาการ

เหตุผลในการบัญญัติความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้กับลักษณะของการกระทำที่เป็นการเพิ่มการก่ออันตรายให้เกิดความตายหรืออันตรายสาหัส

ผู้เขียน

 รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 108, ตุลาคม-ธันวาคม 2562, หน้าที่ 270-283

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/242284

 

ชื่อบทความวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีด้านการท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียนในประเทศไทย

ผู้เขียน

 รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 24, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562, หน้าที่ 13-34

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

http://202.28.49.72/LAW-journal/index.html

ชื่อบทความวิจัย

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการคุ้มครองการจดทะเบียนโดเมนเนม

ผู้เขียน

 สุกฤตา พิทยชินโชติ และ รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562, หน้าที่ 6-20

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/stouj/article/view/213987/159479

ชื่อบทความวิชาการ

จากสนธิสัญญาลิสบอนถึง Brexit - กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุโรป

ผู้เขียน

 รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 108, ตุลาคม-ธันวาคม 2562, หน้าที่ 254-269

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/242281/165297

ชื่อบทความวิจัย

การใช้สิทธิต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้เขียน

 รจนศม สุบงกช และ ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีที่ 11, เล่มที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2561, หน้าที่ 61-87

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JTJS/issue/view/14767

ชื่อบทความวิจัย

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้เขียน

 โกเมศ สุบงกช และ ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีที่ 11, เล่มที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2561, หน้าที่ 31-43

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JTJS/issue/view/14767

ชื่อบทความวิจัย

การให้เหตุผลในคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา

ผู้เขียน

 ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารบทบัณฑิตย์, ปีที่ 35, ตอน 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2562, หน้าที่ 89-116

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

http://www.thethaibar.org/botbundit/journal-previous

 

ชื่อบทความวิจัย

ผลงานทางกฎหมายของการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การนำสืบพยานหลักฐาน

ผู้เขียน

ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารบทบัณฑิตย์, ปีที่ 35, ตอน 3, กรกฎาคม-กันยายน 2562, หน้าที่ 137-162

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

 http://www.thethaibar.org/botbundit/journal-previous

ชื่อบทความวิจัย

การแปรรูปสัมบูรณ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ : ข้อพิจารณาจากคดีกูเกิ้ล

ผู้เขียน

 ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2559, หน้าที่ 148-169

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

 /upload/content/files/Somchai.pdf

ชื่อบทความวิจัย

ทฤษฎีสองเงาในธุรกิจแฟรนไชส์

ผู้เขียน

 ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์, ปืที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2561, หน้าที่ 45-68

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/lawjournal/article/view/160168/115632

ชื่อบทความวิจัย

การเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีด้วยการยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษี

ผู้เขียน

 รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2561, หน้าที่ 1-14

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

 http://www.niti.ubru.ac.th/lawjournal/

 

ชื่อบทความวิจัย

วิธีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปวิธีการเสียภาษี โดยการประเมินตนเอง

ผู้เขียน

รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์

 

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 30, ฉบับพิเศษ, ตุลาคม-ธันวาคม 2559, หน้าที่ 253-265

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/244053

ชื่อบทความวิจัย

การรับรองสิทธิของคู่สมรสที่มีความผิดปกติในเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองฝ่ายในการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

ผู้เขียน

ไพชยนต์ เจริญสุข, รศ.พินิจ ทิพย์มณี

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, ฉบับที่ 4 ปีที่ 1, น.1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/240148/165528

ชื่อบทความวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบวนเกษตร: ศึกษากรณีพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ผู้เขียน

อดิศร กุลวิฑิต, รศ.พินิจ ทิพย์มณี และ ศ.ณรงค์ ใจหาญ

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2561, หน้าที่ 183-203

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/bruj/article/view/167323

ชื่อบทความวิจัย

การจัดทำร่างประกาศกระทรวงกำหนด "กิจการอื่น" ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

ผู้เขียน

รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2561, หน้าที่ 163-196

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/lawjournal/article/view/160176/115640

 

ชื่อบทความวิจัย

สถานะทางกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน

ผศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ, รศ.ดร.ปิยะนุช โปตะวณิช, พรหมภัสสร ภักดีเทศพิทักษ์, ศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์, 

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2560, หน้าที่ 170-191 

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

http://copag.msu.ac.th/journal/filesjournal/7-1/29052017114307.pdf

ชื่อบทความวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

ผู้เขียน

มยุรี จำจรัส เเละ รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2562, หน้าที่ 39-53 

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

/upload/content/files/157892-Article%20Text-593312-1-10-20190621.pdf

ชื่อบทความวิจัย

ศึกษาและวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์: กรณีชายหญิงทิ่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา

ผู้เขียน

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์  (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) 
ศ.ดร.ไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล  ศ.(พิเศษ)ไพฑูรย์  คงสมบูรณ์ 
รศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์   อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 62 - ก.ค. 62) หน้า 119-129

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://www.dpu.ac.th/dpurdi/upload/public/2e0qq9sw6a68k0kccs.pdf

 

ชื่อบทความวิชาการ

ปัญหาทางกฎหมายในการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ Legal Problem concerning the using of mobile phone while driving

ผู้เขียน

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 33 ฉบับ 105 (ม.ค. 62 – มี.ค. 62)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://www.dpu.ac.th/sutti/journal-read/611

ชื่อบทความวิชาการ

นโยบาย การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย “Strategic Management of IP: Thai SMEs Enterprises”

ผู้เขียน

อ.ดร.อังค์วรา  ไชยอนงค์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 33 ฉบับ 105 (ม.ค. 62 – มี.ค. 62)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/218243/151182

ชื่อตำรา

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ผู้เขียน

ผศ.สุรัชดาพรร  ทองสุข

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

พ.ศ. 2562

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานวิจัย

มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลสื่อออนไลน์ในประเทศไทย

ผู้วิจัย

อ.วิทวัส  ออรัตนชัย

ระยะเวลาดำเนินงาน

พ.ย. 61 - พ.ย. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานวิจัย

การพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในคดีอาญา

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน 

ระยะเวลาดำเนินงาน

ก.ย. 61 - ก.ย. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สถาบันพระปกเกล้า

ชื่องานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชที่คุ้มครองสิทธิเกษตรกร

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.สมชาย  รัตนชื่อสกุล (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
อ.ดร.อังค์วรา  ไชยอนงค์

ระยะเวลาดำเนินงาน

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, น.131

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

http://www.lawjournal.ru.ac.th/journals/viewIndex/22

ชื่องานวิจัย

การนำหลักกฎหมายทั่วไปมาพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง: ศึกษากรณีหลักสุจริตในสัญญาสัมปทาน และสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

ผู้วิจัย

อ.นิรัชรา  พงษ์อาจารย์

ระยะเวลาดำเนินงาน

วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 109 (มกราคม-มีนาคม 2563)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/242287

ชื่องานวิจัย

ความเหมาะสมในการใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
(ร่วมกับอาจารย์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

ระยะเวลาดำเนินงาน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่องานวิจัย

มาตรการลงโทษทางอาญาที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกระทำผิดต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ปราโมทย์  ประจนปัจจนึก และคณะฯ

ระยะเวลาดำเนินงาน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

-

ชื่องานวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานในระบบกฎหมายไทย

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
(ร่วมกับอาจารย์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

ระยะเวลาดำเนินงาน

ต.ค. 61 - มี.ค. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อตำรา

กฎหมายหนี้: หลักทั่วไป

ผู้เขียน

ศ.ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

คลิกที่นี่

ชื่อตำรา

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

ผู้เขียน

รศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

พ.ศ. 2561

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

คลิกที่นี่

ชื่อบทความวิจัย

การจัดทำร่างประกาศกระทรวง กำหนด "กิจการอื่นตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543"

ผู้เขียน

รศ.ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ก.ค. 61 - ธ.ค. 61

แหล่งตีพิมพ์

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

ชื่องานวิจัย

กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน: กรณีศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการศึกษาร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน 

ระยะเวลาดำเนินงาน

มิ.ย. 61 - ธ.ค. 61

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สถาบันพระปกเกล้า

ชื่อบทความวิชาการ

ทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางอาญา: ศึกษาเฉพาะการควบคุม

ผู้เขียน

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มิ.ย. 61)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

http://utcc2.utcc.ac.th/lawjournal/101/Law%20UTCC%2010_1.pdf

ชื่อบทความวิชาการ

ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการศาลปกครองของไทย

ผู้เขียน

อ.ดร.สรธร  ธนโชตโภคิน

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

เม.ย. 61 - มิ.ย. 61

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่พิเศษ

ชื่องานวิจัย

การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผ่านเครื่องมือการประเมินการบังคับใช้กฎหมาย

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
รศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์  ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน 
และนายวิเชษฐ์  สินประสิทธิ์กุล

ระยะเวลาดำเนินงาน

ม.ค. 61 - ต.ค. 61

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม

ชื่อบทความวิชาการ

การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย: ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ของเยอรมันกับการใช้ของประเทศไทย

ผู้เขียน

ศ.ดร.สุนทร  มณีสวัสดิ์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ม.ค. 61 - มิ.ย. 61

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสาร MFU connection Journal of Humanities and Social Science Vol.7 No.1 p.139-156  

ชื่อบทความวิชาการ

การกำหนดความผิดอาญา: ศึกษาความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

ผู้เขียน

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ม.ค. 61 - มิ.ย. 61

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ชื่อบทความวิชาการ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน: วิเคราะห์ผลกระทบในประเทศไทย

ผู้เขียน

อ.วิทวัส  ออรัตนชัย

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ม.ค. 61 - มิ.ย. 61

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

ชื่องานวิจัย

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปรามปรามการทุจริต

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน
(ร่วมกับอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ มี รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท เป็นหัวหน้าโครงการ)  

ระยะเวลาดำเนินงาน

ก.ย. 60 - มี.ค. 62 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชื่องานวิจัย

การพัฒนากฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) 
อ.ดร.อังค์วรา  ไชยอนงค์  อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล  

ระยะเวลาดำเนินงาน

ธ.ค. 60 - ธ.ค. 61

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชื่องานวิจัย

การยอมรับและการบังคับตามคำชี้ขาดทางการค้าพาณิชย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.สมชาย  รัตนชื่อสกุล (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) 
รศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์  ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์
อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล 
และนายวิเชษฐ์  สินประสิทธิ์กุล

ระยะเวลาดำเนินงาน

ธ.ค. 60 - พ.ย. 61

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ชื่อบทความวิจัย

การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศสมาชิกอาเซียน

ผู้เขียน

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 60 - ธ.ค. 60)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

/upload/content/files/104643-Article%20Text-265889-1-10-20171206.pdf

ชื่อบทความวิชาการ

มัคคุเทศก์น้อยข้อยกเว้นที่รอกฎหมายควบคุม

ผู้เขียน

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

วารสารรามคำแหง ฉบับพิเศษ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 60 - ธ.ค. 60)

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

http://file:///C:/Users/admin/Downloads/107074-Article%20Text-272479-1-10-20171227.pdf

ชื่องานวิจัย

โครงการศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ...

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.สมชาย  รัตนชื่อสกุล

ระยะเวลาดำเนินงาน

2560

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO)

ชื่องานวิจัย

ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายและการออกพระราชกำหนดเกี่ยวกับการเงิน 

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์
อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.นคร  วัลลิภากร  อ.ธารทิพย์  เทียมทอง

ระยะเวลาดำเนินงาน

2560

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศาลรัฐธรรมนูญ

ชื่อบทความวิจัย

The Proposed Reform of Personal Income Tax Base under Thai Law to Promote Economic Efficiency of Taxation

ผู้เขียน

รศ.ดร.จิรศักดิ์  รอดจันทร์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2560

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ชื่อตำรา

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

ผู้แต่ง

รศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2560

แหล่งตีพิมพ์

สำนักพิมพ์วิญญูชน

ชื่องานวิจัย

ศึกษาและวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์  (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) 
ศ.ดร.ไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล  ศ.(พิเศษ)ไพฑูรย์  คงสมบูรณ์ 
รศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์   อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์

ระยะเวลาดำเนินงาน

ต.ค. 59 - ต.ค. 60

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานวิจัย

แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการเรียกประชุมตามมาตรา 1175

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

ระยะเวลาดำเนินงาน

เม.ย. 59 - เม.ย. 60

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานบทความวิจัย

แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการเรียกประชุมตามมาตรา 1175

ผู้เขียน

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

เม.ย. 59 - เม.ย. 60

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับ 2

ชื่องานวิจัย

มาตรการทางกฎหมายรองรับการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน

ผู้วิจัย

รศ.ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี

ระยะเวลาดำเนินงาน

ก.พ. 59 - ก.พ. 60

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานบทความวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง "การศึกษากฎหมายและองค์กรวิชาชีพกฎหมาย"

ผู้เขียน

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

ม.ค. 59 - เม.ย. 59

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1

 

ชื่อบทความวิชาการ

วิธีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ: ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปวิธีการเสียภาษีโดยการมีการประเมินตนเอง

ผู้เขียน

รศ.ดร.จิรศักดิ์  รอดจันทร์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2559

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับพิเศษ

ชื่อบทความวิจัย

แนวทางการพิจารณาคดีความผิดทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ: ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความและวิชาชีพแพทย์

ผู้เขียน

รศ.ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2559

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารรามคำแหง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

ชื่อบทความวิชาการ

ความสัมพันธ์เชิงตรรกะของการกระทำความผิดหลายฐานอันเกิดจากกรรมเดียว

ผู้เขียน

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2559

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารกฎหมาย ปีที่ 35 ฉบับที่ 2

ชื่อบทความวิชาการ

Should non-aversary system be adopted for criminal courts in Thailand?

ผู้เขียน

ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2559

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

2nd International Conference on Economics and Management Innovation, Bankok Thailand.

ชื่อบทความวิชาการ

กฎหมายเครื่องหมายการค้ากับการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์

ผู้เขียน

อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

2559

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารสุทธิปริทัศน์

ชื่องานวิจัย

การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา

ผู้วิจัย

อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล

ระยะเวลาดำเนินงาน

2559

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

commission research

ชื่องานวิจัย

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการหลักประกันสุขภาพประจำปี 2559

ผู้วิจัย

อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล

ระยะเวลาดำเนินงาน

2559

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

commission research

ชื่องานวิจัย

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวิชากฎหมายและองค์กรวิชาชีพกฎหมายในต่างประเทศ

ผู้วิจัย

อ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)

อ.กฤตติกา  เศวตอมรกุล

ระยะเวลาดำเนินงาน

2557

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ชื่องานวิจัย

กระบวนการยุติธรรมกับระบบทุนนิยม

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ทุนพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ชื่อบทความวิชาการ

ความเหมาะสมในการนำ day fine มาใช้ในประเทศไทย

ผู้เขียน

ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์

วัน เดือน ปี ที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่

-

แหล่งตีพิมพ์/ ลักษณะการเผยแพร่

วารสารรัชต์ภาค ฉบับพิเศษ

ชื่องานวิจัย

รูปแบบประกันภัยปศุสัตว์ที่เหมาะสมของประเทศไทย กรณีศึกษา โคเนื้อและกระบือ

ผู้วิจัย

อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชื่องานวิจัย

รูปแบบสัญญาในระบบเกษตรสัญญา (Contract Farming) ที่เหมาะสมของประเทศไทย กรณีศึกษาโครงการ XYZ

ผู้วิจัย

อ.ชวจารี  เรี่ยวแรงกุศล

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชื่องานวิจัย

แนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต  ณ นคร (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
รศ.ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี  ผศ.ธานี  วรภัทร์ 
อ.ศรีสุรักษ์  สีวันนา  อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.มณิสรา  จุลสมัย 
อ.ธารทิพย์  เทียมทอง  อ.สุภัชลี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ชื่องานวิจัย

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดโดยไม่ต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว

ผู้วิจัย

ผศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์

ระยะเวลาดำเนินงาน

ม.ค. 51 – ธ.ค. 51

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานวิจัย

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการใช้วิธีเพื่อความปลอดภัยในมาตรการต่างๆ

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต  ณ นคร (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
รศ.ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี  ผศ.ธานี  วรภัทร์ 
อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.ศรีสุรักษ์  สีวันนา  อ.พนิดา  อนันทวรรณ
อ.นิรัชรา  วงษ์วรเนตร  อ.ธารทิพย์  เทียมทอง  อ.สุภัชลี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม

ชื่องานวิจัย

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการไต่สวนมูลฟ้อง

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต  ณ นคร (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
รศ.ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี
ผศ.ธานี  วรภัทร์  ผศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์  ผศ.นิภา พวงกนก
อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.มณิสรา  จุลสมัย  อ.นิรัชรา  วงษ์วรเนตร  อ.สุภัชลี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม

ชื่องานวิจัย

ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชืองานวิจัย

ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

ระยะเวลาดำเนินงาน

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่องานวิจัย

รัฐธรรมนูญกับผลกระทบในการใช้มาตราการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ผู้วิจัย

อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  และ ผศ.ธานี  วรภัทร์

ระยะเวลาดำเนินงาน

2551

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

ชื่องานวิจัย

การทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคสุรา

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี  และ อ.ธารทิพย์  เทียมทอง

ระยะเวลาดำเนินงาน

2550

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 

ชื่องานวิจัย

โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต  ณ นคร (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
ศ.ดร.ไพศิษฎ์  พิพัฒนกุล
รศ.ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ์  รศ.ดร.วีระ  โลจายะ  รศ.ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี
ผศ.ธานี  วรภัทร์  ผศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์  ผศ.นิภา  พวงกนก 
อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.มณิสรา  จุลสมัย  อ.นิรัชรา  วงษ์วรเนตร

ระยะเวลาดำเนินงาน

2550

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ชื่องานวิจัย

โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต  ณ นคร (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
ศ.ดร.ไพศิษฎ์  พิพัฒนกุล  ศ.ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ์ 
รศ.ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ์  รศ.ดร.วีระ  โลจายะ  รศ.ดร.อภิญญา  เลื่อนฉวี  รศ.พินิจ  ทิพย์มณี
ผศ.ดร.พรชัย  เลื่อนฉวี  ผศ.ธานี  วรภัทร์  ผศ.อัจฉรียา  ชูตินันทน์  ผศ.นิภา  พวงกนก
อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์  อ.มณิสรา  จุลสมัย  อ.นิรัชรา  วงษ์วรเนตร

ระยะเวลาดำเนินงาน

2549

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ชื่องานวิจัย

สิทธิผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา

ผู้วิจัย

ผศ.ธานี  วรภัทร์  และ อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์ 

ระยะเวลาดำเนินงาน

2549

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ชื่องานวิจัย

การศึกษารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในสถาบันการเงินจากฐานข้อมูลธุรกรรมทาง
การเงินระบบ “AERS”

ผู้วิจัย

ศ.วีระพงษ์  บุญโญภาส (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)  และ อ.จิรวุฒิ  ลิปิพันธ์ 

ระยะเวลาดำเนินงาน

2549

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ชื่องานวิจัย

กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ  ทิพย์มณี

ระยะเวลาดำเนินงาน

2548

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย 

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์