ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก

อาจารย์อาวุโสคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

 

การศึกษา

  • Doctorat en droit, Université de Strasbourg III, France
  • น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์