รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

รองผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

 

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ระดับ 9

การศึกษา

 • Cert.in Damage Control, US. NavalSchool Command,SanFran, USA. (2515)
 • Cert.inInstructor, InstructorSchool,San Diego, USA. (2515)
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง(2518)
 • Maitrise en Droit (Equivalent), Universitéde Bourgogne,France (2533)
 • Docteur en Droit (Droit Economic International) Nouveau Régime1984, Mention Très Honorable, Universitéde Bourgogne,France (2536)

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์อาวุโส คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขานิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบและการประเมินผลการสอบไล่ในฐานะเป็นคณะกรรมการสอบไล่ภายนอกประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 • ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา และกรรมการสอบไล่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความทางวิชาการและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทในสถาศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทน ส.ก.อ.) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

งานวิจัย

 • ผู้ร่วมวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบัน อนุสัญญา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกระทรวง แรงงานเสนอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (งบประมาณ พ.ศ. 2546)
 • หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม นโยบายของรัฐเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สับเศรษฐกิจระดับรากหญ้า: ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคาร ประชาชน (Project oil Studying, Monitoring and Evaluation the Performance According to Public Policy on Strengthening the Grassroots Economy ะ Case Study of People’s Bank)” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของอุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการอุฒิสภา พ.ศ. 2549 (ISBN : 974-8038-07-6 (งบประมาณ พ.ศ. 2549)
 • หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (งบประมาณ พ.ศ. 2550)
 • หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “กฎหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) (งบประมาณ พ.ศ. 2552)
 • ผู้ร่วมวิจัย งานวิจัยเรื่อง “โครงการผลิตภัณฑ์ไพ่พิาประหยัดพลังงาน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระนครเหนือ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมการพัฒนาและประหยัดพลังงาน (งบประมาณ พ.ศ. 2553)
 • หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “การจัดทำร่างประกาศกระทรวงกำหนดองค์การเอกชนอน ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 (Project Providing the Bill of Declaration to Providing the Other Non Governmental Organization on the Section 3 of the Small and Medium Enterprises Promotion Act B.E. 2543)” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณ พ.ศ. 2556)
 • หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพิจารณาคติความผิดทางแพ่งและทางอาญาของ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ: ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความและวิชาชีพแพทย์ (The Approach to Trial on Civil and Criminal Liabilities of the Professions: Case Studies on the Lawyers and Medical Professions)” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด สำนักงานศาลยุติธรรม (งบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลงานทางวิชากร

 • คู่มือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา จัดพิมพ์บริษัท กราฟฟิก อาร์ต, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2526
 • คู่มือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด, หจก.ป.สัมพันธ์ พาณิชย์, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2527
 • คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับธนาคาร (ตำราศึกษาด้วยตนเอง) สนพ.มร. พิมพ์ครั้งที่ 3, 2533
 • คำอธิบายกฎหมายทหาร (ตำราศึกษาด้วยตนเอง) สนพ.มร.พิมพ์ครั้งที่ 2, 2551
 • คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวลับสถาบันทางการคลังของรัฐ สนพ.มร.พิมพ์ครั้งที่ 5, 2555
 • คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด สนพ.มร., พิมพ์ครั้งที่ 5,2555
 • เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวลับการลงทุน (ปริญญาตริและโท), 2538
 • เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเศรษฐกิจ (ปริญญาตริและโท), 2540
 • เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวลับสถาบันการเงิน (ปริญญาตริและโท), 2541
 • เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายล้มละลายเปรืยบเทียบ, 2545
 • เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวลับการเกษตร, 2548
 • เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายรัฐวิสาหกิจ, 2554
 • เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป, 2546 และ 2555
 • เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวลับการล้าและการลงทุนระหว่างประเทศ, 2552
 • เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ, 2550
 • เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวลับองค์กรธุรกิจ, 2548 แก้ไขเพิ่มเดิมพ.ศ. 2552
 • เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายการคลังชั้นสูง, 2548 แก้ไขเพิ่มเดิม พ.ศ. 2554
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนากฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม, 2540 แก้ไขเพิ่มเดิม พ.ศ. 2554
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎีกฎหมายแพ่งและการลงทุนชั้นสูง, 2553

 

ตำรา

 

คู่มือ

 

 

วิจัย

 

 
 
 

 

 

 

 

 

บทความ

บทความ หัวข้อการทำวิจัยตาม รธน 2560 คลิกที่นี่
เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยทางนิติศาตร์ คลิกที่นี่
บทความองค์การมหาชน คลิกที่นี

เอกสาร

เอกสารประกอบการสอนกฎหมายมหาชน คลิกที่นี่
กฎหมายเศรษฐกิจ ECONOMIC LAW กม-แรงงาน คลิกที่นี