รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เเละพัฒนาทางนิติศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

 

วุฒิการศึกษา

 • Cert. in Damage Control, US. Naval School Command, San Francisco, USA. (2515) และ Cert. in Instructor, Instructor School, San Diego, USA (2515) (ได้รับทุนจากกองทัพเรืออเมริกัน)
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2518)
 • Maitrise en Droit (Equivalent) และ Docteur en Droit (Droit Economic International) Nouveau Régime 1984, Mention Très Honorable, Université de Bourgogne, France (2536) (ได้รับทุนจากมหวิทยาลัยรามคําแหง)

ตําแหน่งทางวิชาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 เมื่อ 28 มกราคม 2526
 • รองศาสตราจารย์ระดับ 9 เมื่อ 22 กันยายน 2529

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เนื่องจากไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 89 ตอนที่ 68 ลว. 28 เมษายน 2515) (น.147) และได้รับพระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสําหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (พ.ศ. 2513-2514) (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 90 ตอนที่ 181 ลว. 31 ธันวาคม 2516) (น. 216)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (2540)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (2543)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (2545)
 • มหาวชิรมงกุฎ (2548)

การอบรมและดูงาน

 • ร่วมกับสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย
 • อบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นมส.) รุ่นที่ 7 ดูงานมหาวิทยาลัยหลายแห่งในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
 • ร่วมกับคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
 • ร่วมกับบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษเสินเจิ้นและจูไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ร่วมกับบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติด้านนิติศาสตร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี

ประสบการณ์การทํางานในอดีต- ปัจจุบัน (งานบริหารและงานบริการทางวิชาการ)

 • รับราชการตําแหน่งอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ. 2520-2557)
 • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ (พ.ศ. 2521 ถึง 2525) และชมรมนิติศาสตร์ (พ.ศ. 2525-2526)
 • ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา (พ.ศ. 2522-2526)
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พ.ศ. 2527-2529) และอาจารย์ที่ปรึกษา อศ.มร. (พ.ศ. 2527-2529)
 • ที่ปรึกษาฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2536-2538)
 • ที่ปรึกษาฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2540)
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและทรัพย์สิน (พ.ศ. 2539-2542)
 • รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ. 2544-2551)
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง(พ.ศ. 2552-2554)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทน ส.ก.อ.) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ตั้งแต่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556-2560)
 • อาจารย์อาวุโสและช่วยงานบริหารโครงการปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
 • ประธานกรรมการ กรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน อาจารย์พิเศษ และ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง รร..นายร้อยตํารวจ สามพราน และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ

ที่ทํางานปัจจุบัน

 • คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัย

 • ผู้ร่วมโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบัน อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกระทรวงแรงงานเสนอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (งบประมาณ พ.ศ. 2546)
 • ผู้ร่วมวิจัยงานวิจัยเรื่อง “โครงการผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก กรมส่งเสริมการพัฒนาและประหยัดพลังงาน (งบประมาณ พ.ศ. 2553)
 • หัวหน้าคณะวิจัยานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษา ติดตามและประเมิินผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐเพื่อเสริิมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับรากหญ้า: ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารประชาชน (Project on Studying, Monitoring and Evaluation the Performance According to Public Policy on Strengthening the Grassroots Economy : Case Study of People’s Bank)” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2549 (ISBN : 974-8038-07-6) (งบประมาณ พ.ศ. 2549) พิมพ์เผยแพร่ในบทบัณฑิตย์ นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาเล่มที่ 69 ตอน 3กันยายน 2556 หน้า 166- 183 จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI-4) ลําดับที่ 160 เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN 0857-2992)
 • หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “กฎหมายที่ส่งเสริมและที่มีผลกระทบต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม : ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเงินการคลังและหรือภาษีอากร” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (งบประมาณ พ.ศ. 2550) พิมพ์เผยแพร่ในบทบัณฑิตย์ นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา ที่ 69 ตอน 3 กันยายน 2556 หน้า 29-55 จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI-1) ลําดับที่160 เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN 0857-2992)
 • หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “กฎหมายการส่งเสรbมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย”ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงาน คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) (งบประมาณ พ.ศ. 2552) พิมพ์เผยแพร่ในบทบัณฑิตย์ นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา เล่มที่ 67 ตอน 2 มิถุนายน 2554 หน้า1-24 จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI-1) ลําดับที่ 160 เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN 0857-2992)
 • หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “การจัดทําร่างประกาศกระทรวงกําหนดองค์การเอกชนอื่น ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 (Project Providing the Bill of Declaration to Providing the Other Non-Governmental Organization on the Section 3 of the Small and Medium Enterprises Promotion Act B.E. 2543)” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณ พ.ศ. 2556)
 • หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพิจารณาคดีความผิดทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ: ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความและวิชาชีพแพทย์The( Approach to Trial on Civil and Criminal Liabilities of the Professions: Case Studies on the Lawyers and Medical Professions)” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สํานักงานศาลยุติธรรม (งบประมาณพ.ศ. 2557) พิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารรามคําแหง(Ramkhamhaeng Law Journal) ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม2559 หน้า 111 ถึง 151 จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI-1) ลําดับที่ 1 เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN 2286-8518)
 • หัวหน้าคณะวิจัย งานวิจัยเรื่อง “โครงการจัดทําร่างประกาศกระทรวงกําหนด “กิจการการอื่น” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 (Preparation of the draft of the Ministerial Notification defining the “Other Business” pursuant to Section 3 of the Small and Medium Enterprises Promotion Act B.E. 2543)” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณ พ.ศ.2558) พิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารรามคําแหง (Ramkhamhaeng Law Journal) ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2561 หน้า 137 ถึง 170 จัดอยู่ในวารสาร กลุ่มที่ 1 (TCI-1) ลําดับที่ 1 เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN 2286-8518)

ผลงานทางวิชาการ (ตําราหรือหนังสือ)

 • คู่มือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา จัดพิมพ์ บริษัทกราฟฟิกอาร์ต, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2526
 • คู่มือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด, หจก.ป.สัมพันธ์พาณิชย์, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2527
 • คําอธิบาย กฎหมายเกี่ยวกับธนาคาร (ตําราศึกษาด้วยตนเอง: Structure Learning Materials) สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2533
 • คําอธิบายกฎหมายทหาร (ตําราศึกษาด้วยตนเอง: Structure Learning Materials) สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2551 (กําลังจัดพิมพ์ครั้งที่ 3, 2563)
 • คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, พิมพ์ครั้งที่ 5, 2555 (กําลังจัดพิมพ์ครั้งที่ 6, 2563)
 • คําอธิบายประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด, สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, พิมพ์ครั้งที่ 5, 2555, แก้ไขเพิ่มเติม (พิมพ์ครั้งที่ 6) สํานักพิมพ์นิติธรรม 2562

เอกสารประกอบการสอน

 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน (ปริญญาตรีและโท), 2538, แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายเศรษฐกิจ (ปริญญาตรีและโท), 2540, แก้ไขเพิ่มเติม 2563 พ.ศ.
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน (ปริญญาตรีและโท), 2541, แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ, 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร, 2548, แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายรัฐวิสาหกิจ, 2554, แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป, 2546, แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (ป.ตรี และโท), 2552, แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (ป.ตรี และโท), 2550, แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ, 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายการคลังชั้นสูง, 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563
 • เอกสารประกอบการสอน วิชาสัมมนากฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม, 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
 • เอกสารประกอบการสอน วิชาทฤษฎีกฎหมายแพ่งและการลงทุนชั้นสูง, พ.ศ. 2563
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายการคลังและภาษีอากร (ป.ตรี และโท), พ.ศ. 2563
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง, พ.ศ. 2563
 • เอกสารประกอบการสอน วิชากฎหมายมหาชนชั้นสูง, พ.ศ. 2563
หมายเหตุ เอกสารตาม (9), (11) และ (14) อยู่ในระหว่างเรียบเรียงเป็นตํารา