รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

ผู้อำนวยการนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิตและภาคพิเศษ

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

 

การศึกษา

 • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำ และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปี พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน
 • ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2559
 • ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2557
 • ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2544
 • ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ.2546
 • ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.2554
 • ได้ผ่านการรับรองคุณภาพการสอนตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2547 ถึง ปัจจุบัน จากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้บรรยายประจำของศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร PCDC มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายหุ้นส่วนบริษัท / กฎหมายตัวแทนนายหน้า / กฎหมายลักษณะหนี้ / กฎหมายประกันภัย / กฎหมายนักการบัญชี / กฎหมายธุรกิจ / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / กฎหมายในชีวิตประจำวัน / กฎหมายค้ำประกัน จำนอง และจำนำ/กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายและจริยธรรมการท่องเที่ยว (HT 516) กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ (BA 555) บัณฑิตสัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ (LW 535) ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นผู้บรรยายวิชาทฤษฎีกฎหมายเอกชนชั้นสูง ในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • เป็นผู้ร่วมสอนวิชาการจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม (AA 607) ในภาคเรียนที่ 1 ในหลักสูตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2551 ให้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2557 (Thailand Insurance Symposium 2014) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย ในระดับปริญญาโท ด้านกฎหมาย ในผลงานเรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ” ในวันพฤหัสที่ 20 พฤจิกายน 2557 ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
 • เป็นกรรมการสอบไล่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 • เป็นอาจารย์ผู้เยี่ยมการสอนกัลยาณมิตร โครงการอาจารย์เพื่อศิษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ผลงานทางวิชาการ

 • ได้ร่วมวิจัยกลุ่มเรื่องความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย “สังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า” สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ.2546
 • วิจัยเรื่องกฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548
 • วิจัยเรื่องการทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคสุรา โดยได้ทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
 • ได้ร่วมวิจัยกลุ่มเรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล เป็นงานวิจัยได้รับทุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม แล้วเสร็จปี พ.ศ.2549
 • วิจัยเรื่องทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จ พ.ศ.2552
 • วิจัยเรื่องวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ.2553
 • วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ.2554
 • วิจัยเรื่อง วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปื ปี พ.ศ.2556
 • วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการเรียกประชุม มาตรา 1175 ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

งานอื่นๆ 

 • จัดทำหนังสือหลักกฎหมายบริษัทจำกัด (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด) พิมพ์ครั้งที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2553 พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ.2546 พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2547
 • จัดทำหนังสือหลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ) พิมพ์ครั้งที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
 • จัดทำหนังสือหลักกฎหมายตัวแทนและนายหน้า (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด เมษายน พ.ศ. 2547 พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ กันยายน พ.ศ.2554)
 • จัดทำหนังสือหลักกฎหมายธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 7 มกราคมพ.ศ.2558)
 • จัดทำหนังสือหลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2558)
 • จัดทำหนังสือหลักกฎหมายประกันภัย (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พฤษภาคม พ.ศ.2558)
 • ได้ร่วมจัดทำหนังสือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กับรศ. ดร.วีระ โลจายะ และอาจารย์มณิสรา จุลสมัย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รหัส 3200-1011 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กรุงเทพมหานคร:บริษัทพัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด พ.ศ.2550)
 • บทความเรื่อง “บำเหน็จหรือบำนาญ อย่างไหนดีกว่ากัน” พิมพ์ในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2544 และนำมาเผยแพร่ในวารสารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2545 ฉลองครบรอบ 55 ปี
 • บทความฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง “แค่ทำให้เสียใจ เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่” พิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 54 มกราคม-เมษายน พ.ศ.2547
 • บทความเรื่อง “กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต” พิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 57 มกราคม-เมษายน พ.ศ.2548 และรายงานผลการวิจัยในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2548
 • บทความเรื่อง “การทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคสุรา” พิมพ์ในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2550
 • บทความเรื่อง “ความยินยอมของผู้เสียหายไม่เป็นละเมิด ควรบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่” พิมพ์ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2551
 • บทความเรื่อง “ความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย กฎหมายควรบัญญัติครอบคลุมถึงการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ด้วยหรือไม่” พิมพ์ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552
 • บทความเรื่อง “เด็กกระทำละเมิดต้องรับผิดเสมอบุคคลโดยทั่วไปหรือไม่” พิมพ์ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2552
 • บทความเรื่อง “วิพากษ์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420” พิมพ์ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2553
 • เผยแพร่บทความเรื่อง “วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษา ปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในเอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภารกิจของอาจารย์ในการดูแลและพัฒนานักศึกษา” วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ.2553 ณ.ห้องประชุมทวี บุญเกตุ (6-1) ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง “ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด” พิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ร่วมกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันพุธที่ 28 เมษายน 2553
 • พิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์บัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย” พิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ร่วมกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 และพิมพ์ในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554
 • พิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง “วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พิมพ์ในวารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
 • บทความเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจเยี่ยงโรงแรม” พิมพ์ในวารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
 • เขียนตำราให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก (32487) ในหน่วยที่ 3 กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก พ.ศ.2557
 • บทความเรื่อง “มัคคุเทศก์น้อย ข้อยกเว้นที่รอกฎหมายควบคุม” พิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
 • บทความเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีเรียกประชุมตามมาตรา 1175” พิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2560

งานสอน

 • เป็นคณะอนุกรรมการบริหารกระบวนการยุติธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศแพทยสภาที่ 71/2551
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง (LAW 708) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี
 • เคยเป็นคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
 • เคยเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานในหลักสูตร กอส.รุ่นที่ 23
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ (1 703 330) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 และ กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท (2009211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ที่ ม.กทม.0400/1180 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ลว.25 พฤษภาคม 2555 และตามหนังสือที่ ม.กทม.0400/1376 ลว.16 พฤษภาคม 2556
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท (LAW 331) สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ ศธ 0538/2669 ลว.28 พฤศจิกายน 2555
 • เป็นผู้อบรมกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ หัวข้อ ประกอบการอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต)
 • เป็นอาจารย์สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายพาณิชย์ 2 (กฎหมายตัวแทน นายหน้า ประกันภัย) ให้แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ศธ.0522.04(03)/ว.1483 ลว.10 กรกฎาคม 2556
 • เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในวันที่ 19 เมษายน 2557 และ 20 เมษายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น.
 • เป็นอาจารย์พิเศษ ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวิชาแนวโน้มวิชาชีพพยาบาล (พย.4741) ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จในการทำงาน” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ตามหนังสือ ที่ ม.กทม.0400/2172 ลว.5 สค.2557
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายลักษณะหนี้ ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานอบรมบุคลิกภาพ

 • เป็นผู้บรรยายประจำของศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร PCDC มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด” จำนวน 2 รุ่น ให้กับผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด รุ่นละ 20 ท่าน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 และวันที่ 17 มีนาคม 2551
 • เป็นผู้บรรยายในหัวข้อวิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ให้แก่ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 60 คน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • เป็นผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพสำหรับพนักงานขับรถมืออาชีพ” สำหรับพนักงานขับรถ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง จำนวน 14 ท่าน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ณ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • เป็นผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการรับประทานอาหาร” ให้กับสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ท่าน ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 ณ.โรงแรมแฮปปี้อินท์ กรุงเทพฯ
 • เป็นผู้บรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในหัวข้ออิริยาบถและมารยาทสังคม
 • เป็นผู้บรรยายหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 2 สำนักการแพทย์ วิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร” ณ.โรงแรมปรินซ์ พาเลซมหานาค วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น.
 • เป็นผู้บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณภาพงานบริการ” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ณ.หอประชุมอาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ 1 เมษายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.
 • เป็นผู้บรรยายอบรมบุคลิกภาพ แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 300 คน จัดโดยสำนักยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ณ. ห้องประชุมกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552 เวลา 13.00-16.00 น.
 • เป็นผู้บรรยายให้แก่สมาชิก Slim Up Center หลักสูตร Personality And Positive Thinking ณ ห้อง London Room ชั้น 1 โรงแรม Conrad เวลา 13.30-17.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2552
 • เป็นผู้บรรยายแก่คณาจารย์คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสูติศาสตร์-นรีศาสตร์
 • เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 5 แก่บุคคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสังกัดสำนักการแพทย์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร” ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ณ.โรงแรมนูโว ซิตี้ แอนด์ นิวเวิลด์ ซิตี้
 • เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 (บพว.2) เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1-2 ชั้น M อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
 • เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 6 ให้แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสังกัดสำนักการแพทย์และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร วันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ.โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร
 • เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญการ สังกัดสำนักการแพทย์ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล วันที่ 30 เมษายน 2557 ณ.ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักกาแพทย์
 • เป็นวิทยาการอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 9 (บพ.9) ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาล สังกัดสำนัการแพทย์ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร
 • เป็นผู้บรรยายทางวิชาการ ให้กับภาคสูติศาสตร์-นรีศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในงานบรรยายทางวิชาการ ครั้งที่ 11 เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ภาคสูติศาสตร์-นรีศาสตร์ ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุหัท ชั้น 5 ตึกสูติกรรม
 • เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 7 (บพส.7) ให้แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสังกัดสำนักการแพทย์และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร
 • เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล ด้านการแพทย์ รุ่นที่ 10 (บพ.10 ให้แก่บุคลากรทาการพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ในวันที่ 24 เมษายน 2558 โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 • เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 2 ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญการ สังกัดสำนักการแพทย์ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ.ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ ตามหนังสือที่ กท 0602/491 ลว.18 พฤษภาคม 2558
 • เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล ด้านการแพทย์ รุ่นที่ 11 (บพ.11)ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ สังกัดสำนักการแพทย์ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ.โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0602/122 ลว.11 กุมภาพันธ์ 2559
 • เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล ด้านการแพทย์ รุ่นที่ 12 (บพ.12) ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ และสังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 • เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 9 (บพส.9) ให้แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสังกัดสำนักการแพทย์และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ.โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0602/421 ลว.25 เมษายน 2560

งานบริการสังคม

 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่ ศธ0559/ว 2501 ลว.6 สิงหาคม 2553
 • เป็นคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 012/2555
 • เป็นผู้พิจารณาประเมินบทความวิจัยให้กับวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายของศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ.0517.127/158 ลว.28 พฤษภาคม 2555
 • เป็นผู้วิจารณ์งานของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตาม ที่ ศธ.0516.46/ว423 ลว.5 มิถุนายน 2555
 • เป็นผู้ดำเนินการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ศวจ.0501(1)/05090 ลว. 28 มิถุนายน 2555
 • เป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่ 2137/2555 ลว. 30 กันยายน 2555
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานระดับชำนาญการพิเศษตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 3186/2555 ลว.19 กันยายน 2555
 • เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561.13/ว 078 ลว.30 สิงหาคม 2555
 • เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556 ห้องพุดตาน อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ ศธ 0561.13/081 ลว.12 กรกฎาคม 2556
 • เป็นรองประธานอนุกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตามคำสั่งมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ม.มธบ 001/2556 ลว. 1สิงหาคม 2556
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตามหนังสือที่ นต.4600/036 ลว. 8 ตุลาคม 2556
 • เป็นผู้ประเมินรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ให้กับสำนักประสานงานวิจัยและพัฒนา “สัตว์น้ำกับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร” ที่ สกว.สร.150/2556 ลว.16 ตุลาคม 2556
 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ ศธ 0582.05/119 ลว.7 พฤศจิกายน 2556
 • เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ลว.13 ธันวาคม 2556
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตามหนังสือ ที่ ศธ 0538.05/397 ลว.4 มิถุนายน 2557
 • เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านและประเมินผลงานวิจัย ตามคำสั่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่ 059/2556 ลว. 27 สิงหาคม 2556
 • เป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม ให้กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามหนังสือที่ ศธ 0522.03(01)/2353 ลว.15 กรกฎาคม 2557
 • เป็นกองบรรณาธิการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อกองบรรณาธิการและสำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ตามประกาศที่ ศธ 0561.13/141 ลว.27 ตุลาคม 2557
 • เป็นกรรมการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ให้กับนักศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมือง รุ่นที่ 1 ตามหนังสือที่ ศธ0518.05/ปร.ด. ลว 12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจบทความวารสารวิชาการนิติศาสตร์ คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ตามหนังสือ ที่ ศธ 0547.15/2588 ลว.27 เมษายน 2558
 • เป็นอนุกรรมการเพื่อประเมินการสอนระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้กับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ พบ.01.37/2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 และ ที่ พบ.01/18/2558
 • เป็นอนุกรรมการประเมินการสอน และเอกสารประกอบการสอน ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 029/2558 ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 และคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางทางวิชาการ ที่ 002/2559 ณ วันที่ 8 มกราคม 2559
 • เป็นอนุกรรมการการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ตามคำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ 149/2558,151/2558,254/2558 ณ วันที่ 28 กันยายน 2558
 • เป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสารสารน์เซนต์ปีเตอร์ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ ศธ 0561.3/พิเศษ ลว.15 กันยายน 2559
 • เป็นบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ ศธ.056.13/ว066 ลว.16 พฤษภาคม 2560