ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

 

การศึกษา

  • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • L.L.B. University of Tokyo, Japan
  • Dr. Jur. (magna cum laude) Universitat Bonn, Germany
  • ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)