ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

อาจารย์อาวุโสคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

 

การศึกษา

  • น.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • น.บ.ท. สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • LL.M. New York University, U.S.A