.

รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์

ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 

การศึกษา

  • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Certificate in International and Comparative Law, The University of Texas at Dallas, U.S.A.
  • Certificate in US. Legal System, The George Washington University DC., U.S.A.
  • วิสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา