อาจารย์นิรัชรา พงศ์อาจารย์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master de Recherche en droit public général (D.E.A) สาขากฎหมายมหาชน, Université Paul-Cézanne Aix-Marseille III , France

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

 • โครงการติดตามประเมินผลเเละพัฒนารูปแบบเเละเเนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล พ.ศ. 2551 (งานวิจัยร่วม ได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
 • โครงการติดตามประเมินผล เเละพัฒนารูปแบบ เเละเเนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล พ.ศ. 2552 (งานวิจัยร่วม ได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
 • โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา พ.ศ. 2553 (งานวิจัยร่วม ได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
 • อำนาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2554(งานวิจัยร่วม ได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)

งานสอน

 • กฎหมายมหาชน
 • กฎหมายปกครอง
 • สัญญาทางปกครอง
 • กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
 • กฎหมายธุรกิจ