อาจารย์ ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

 

 

 

 

 

 

การศึกษา

 •  S.J.D. (Doctor of Juridical Science), Dissertation “ Strengthening and Deepening ASEAN Economic Integration Through the ASEAN Free trade Area: Legal Aspeets of the Implementation of AFTA” Golden Gate University, U.S.A.
 • ประกาศนียบัตรด้านกฎหมายระหว่างประเทศ จากหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ภาคพิเศษจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดย Hague Academy of International Law 2544
 • หลักสูตรการอบรมพิเศษ "Train the Trainer" สำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค จากบริษัท KPMG Global ปี 2555
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • 2557-ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านกิจการต่างประเทศและเศรษฐกิจ สภาทนายความ
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาบุคคลากร สภาทนายความ
 • นักเขียนเจ้าของคอลัมน์ "Insight AEC" นิตยสาร SME Thailand Magazine
 • นักเขียนเจ้าของคอลัมน์ "AEC by Dr.Nim" นิตยสาร Asean Industrial (นิตยสาร ภาษาอังกฤษ และไทย)

ผลงานวิจัย

 • โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน (ประเทศอินโดนีเซีย และจีน) โดยงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558
 • โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้านสุขภาพ และการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนม่าร์" โดยงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557
 • โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "SMEs: Getting Ready for the AEC ในประเทศไทยที่จังหวัดสงขลา กรุงเทพ และขอนแก่น และในประเทศเมียนม่าร์ที่นครย่างกุ้งและกรุงมัณฑเลย์" โดยทุนจากมูลนิธิเอเชีย ปี 2556
 • งานศึกษาวิจัยด้านกฎหมายและนโยบายในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และ ASEAN+6 และประเทศในกลุ่มสมาชิก OECD บางประเทศ เพื่อเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย โดยงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555

ผลงานตีพิมพ์

 • The AEC is coming in 2015? Challenges in the Elimination of Non-Tariff Barriers, Asean Industrial Magazine, January 2015
 • Open Your Door to Trade in Goods in the ASEAN Market, KBank Magazine for SMEs, March 2015 (in Thai)
 • Making Plans to do Outbound Investment in ASEAN Countries? Read this before you start! Asean Industrial Magazine, April 2014
 • New EU Rules of Origin Simplify Trade for Thailand's Exporters, The Nation Newspaper, Bangkok, Thailand, March 22, 2011

หนังสือ

 • Trade Facilitation and the Cost of Non-Cooperration to Consumers in the ASEAN Economic Community, funded by Asia Foundation (Co-Author) (2013)

Type the title here

Type the text here