ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่นรางวัลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2567  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณารางวัลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์เสนอชื่อนายวุฒิพงษ์ ปาลกะวงศ์ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี 2567 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 เมษายน 2567

 ทั้งนี้รางวัลประเภทนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์นี้เป็นรางวัลระดับประเทศซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นอนุสรณ์แห่งความดีของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติและประชาชนในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษาวิชานิติศาสตร์และวิชาชีพนักกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์และเผยแพร่เกียรติคุณของท่าน จึงได้มีการสรรหา และคัดเลือกนักศึกษากฎหมายจากมหาวิทยาลัยของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้เปิดทำการสอนวิชานิติศาสตร์มาไม่ต่ำกว่า 30 ปี เพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้น สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนั้น นักศึกษากฎหมายดีเด่นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้กฎหมายดี มีคุณธรรมจริยธรรม และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมและส่วนรวม ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีที่มาจากหลากหลายวิชาชีพกฎหมายและมีการสอบสัมภาษณ์อย่างเข้มข้นและเจาะลึก โดยในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยที่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าทำการคัดเลือก จำนวน 12 แห่ง

สำหรับนายวุฒิพงษ์  ปาลกะวงศ์ เกิด 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2543  สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยได้รับทุนเรียนดีเต็มจำนวน ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายใต้ทุน อาจารย์ ไสว-สนั่น ระหว่างการศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2564 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานโครงการกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ พิธีกรการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ได้รับรางวัลการสื่อสารยอดเยี่ยม ในโครงการการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันถวายงานผ่านภาษารอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร ทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเรียงความ เรื่องต้านโกง เพื่อประเทศไทย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำหรับประวัติการทำกิจกรรมต่อส่วนรวมของนายวุฒิพงษ์ฯที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรมครูอาสาช่วยน้องบนดอยสูง ครั้งที่ 7, 8 และ 9 จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือภัยแล้ง จังหวัด นครพนม ค่ายรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อน้องผู้ไร้โอกาสทางการศึกษา จังหวัดน่าน  จิตอาสาโครงการคืนป่าให้ชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อถวายแก่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นต้น

โดยนายวุฒิพงษ์ฯ มีคติประจำใจที่ยึดมั่นมาตลอดว่า “โอกาสทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตคือบทพิสูจน์ จงรับและทำออกมาให้เต็มที่ และวางตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดกับสังคม”