ประกาศคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

ที่ นต.0405/07006

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

********************

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สอบ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ อาคาร 6 ชั้น 6

 

รอบเช้า  เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 9.00 น.

ประเภททุนศิษย์เก่า

6330387  นายปณิธิ มั่นธรรม

6330467  นางสาวจุฑารัตน์ แสงศรีจันทร์

6330477  นายวรรธนัย แตงจั่น

6330729  นางสาวชาคริยา อังสุวร

6330782  นายจักรภัทร ขำสำอางค์


ประเภททุนเรียนดี

6330096  นางลลิตา สุวรรณจูฑะ

6330140  นางสาวนันนภาฤทธิ์ พูลลาภ

6330141  นางสาวไข่มุก สีสมยา

6330206  นางสาววิภาดา เสือช้อย

6330274  นางสาวเนตรชนก ชัยสงคราม

6330415  นายศุภโชค เกาะไพศาลสมบัติ

6330427  นายสุไลย์มาน ราฟีร์

6330478  นางสาวพนิดา แซ่ตั้ง

6330480  นางสาวผริตา ฟ้าอำนวยพร

6330730  นายกฤตเมธ ทองประไพ

6330780  นายรัชชานนท์ ยวนกะเปา

6330781  นางสาวสุธาสินี เขียวทอง

6330810  นายพีรพัฒน์ เฉลิมสุข

6330813  นางสาวพรรณรพี ชุมนุมพร

6330823  นายภวิศ มาศพงศ์

 
รอบบ่าย  เริ่มเวลาสัมภาษณ์ 13.00 น.

ประเภททุนข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจเอกชน

6330091  นายอลงกรณ์ นุกูลรักษ์

6330157  นายศรัทธา บุญเลื่อน

6330170  นายธัชกร เกษมโสตร์

6330186  ร้อยตำรวจโทหญิง ลักษ์สุดา โพธิ์ทอง

6330189  นายอภิวัฒน์ วรรณโรจน์

6330205  นายสาธิน สิทธิพันธ์

6330273  นายอนณ จันทร์มีศรี

6330276  นางสาวฉัตริกา สุดคีรี

6330428  นางชนัญชิดา สงวนพงษ์

6330449  นางสาวสุดารัตน์ ปลื้มใจ

6330451  นายอรรถพล ตรีภพ

6330474  นางสาวสุนทรี ศรีสุวรรณ

6330487  พันตำรวจตรีชิตพล บุญนำ

6330492  นายชนินทร์ ธนาสุนทรารัตน์

6330493  นางสาวศิริยานันท์ บรรจง

6330531  นายภูมิพัฒน์ อนุกูลสัมพันธ์

6330778  นางสาวพิศารยา เลิศรัฐการ

6330807  นายภักดิ์ภูมินทร์ พุ่มมูล

6330816  นางสาวสถิตพร เรืองจันทร์

6330818  นางสาวธัญรัฐ เนติโพธิ์