ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานวิชาการในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ “กฎหมายกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่

หมายเหตุ

ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานใคร่ขอให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563  รายละเอียดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
ท่านสามารถคลิกได้  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=th

         คณะกรรมการจะดำเนินการจัดส่งบทความ ให้ผู้ผ่านการเมินปรับแก้ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิผ่านทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบต่อไป

ลิงค์สำหรับตรวจสอบถานะ : https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/follow

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความ : https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/index.html