โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ “กฎหมายกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2562

 

yesสมัครได้ที่  คลิกที่นี่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. เพื่อผลักดันและพัฒนามาตรฐานผลงานด้านวิชาการ ผลงานด้านวิจัย วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์มากยิ่งขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น

4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไป

หน่วยงานผู้ร่วมจัดโครงการ

          1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

1. กลุ่มกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2. กลุ่มกฎหมายเอกชนและธุรกิจ

3. กลุ่มกฎหมายมหาชน

4. กลุ่มบทความกฎหมายและบทความทางด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ

กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม                                        ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ     วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่แก้ไขแล้ว              วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

นำเสนอผลงานวิจัย                                                     วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5-2 (อาคารอธิการบดี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป  จำนวนเงิน 3,000 บาท

บุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 15 เมษายน 2563  จำนวนเงิน 2,000 บาท

นักศึกษาในเครือข่าย  จำนวนเงิน 2,000 บาท

- โดยอัตรานี้รวมกำหนดการประชุม รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) และเอกสารการประชุม

- คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

        หมายเหตุ ผู้นำเสนอผลงานต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 3 วันนับจากวันลงทะเบียนส่งผลงาน
หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานดังกล่าวและไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม

        หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

        คุณสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก โทร .095-060-7191,  02-9547300 ต่อ 283,279,428,573

        E-mail: [email protected]