การบรรยายพิเศษสรุปทบทวนเเบบเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ อัยการสนามใหญ่

ชื่อโครงการ      โครงการพิเศษเสริมหลักสูตร การบรรยายสรุปทบทวนแบบเข้มข้น เพื่อเตรียมตัวสอบ
“อัยการสนามใหญ่”

หลักการและเหตุผล

          โดยที่ปัจจุบันมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสำเร็จเนติบัณฑิตเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการและพนักงานอัยการ แต่ไม่สามารถสอบเข้าได้ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการพิเศษเสริมหลักสูตรโดยเป็นการบรรยายสรุปทบทวนแบบตรงประเด็นและเข้มข้นให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของคณะนิติศาสตร์
ปรีดี พนมยงค์ และบุคคลที่สนใจทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบอัยการ หรือผู้พิพากษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นกฎหมายสำคัญๆ ทบทวนความรู้ที่จะสอบทำให้โอกาสในการสอบได้สมปรารถนามากขึ้น โดยคณาจารย์ที่จะมาบรรยายสรุป ล้วนแต่เป็นอดีตอัยการ ผู้พิพากษา ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำระดับประเทศทั้งสิ้น อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 6 สัปดาห์ 72 ชั่วโมง ก่อนที่จะเข้าสอบเป็นผู้ช่วยอัยการ และข้าราชการตุลากร (ผู้พิพากษา)

วัตถุประสงค์    

1. เพื่อทบทวนสรุปเสริมสร้างความรู้ทั้งส่วนที่เป็นหลัก ข้อยกเว้น และความทันสมัยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีความรู้ลึกในวิชากฎหมายที่จำเป็นต่อการสอบเป็นอัยการ และหรือผู้พิพากษา

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย มีความพร้อมสูงสุดก่อนสอบ

3. เพื่อขยายขอบเขตการบริการให้ครอบคลุมและเอื้อประโยชน์แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปได้เข้าใจและมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพอัยการหรือผู้พิพากษา

การยื่นสมัคร     ยื่นใบสมัครได้ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ อาคาร 6 ชั้น 6 หรือ ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ E-mail : [email protected]

        

ช่องทางการสมัคร

          ค่าธรรมเนียมการสมัคร 9,000 บาท

  *** โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 058-279-124-4

  *** เมื่อชำระค่าสมัครแล้วส่งสำเนาหลักฐานการการโอนเงินมาที่ E-mail : [email protected] ***

  *** เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเเล้วจะดำเนินการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครของท่าน***

yes ดาวโหลดใบสมัครที่นี่

yes รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ค่าสมัคร ท่านละ 9,000 บาท ตลอดหลักสูตร 6 สัปดาห์ (เรียนเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์)

รายนามวิทยากร

1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เกษมสันต์ วิลาวรรณ

2. ท่านโชติช่วง ทัพวงศ์

3. ท่านกนก อินทรัมพรรย์

4. ท่านไกรสร บารมีอวยชัย

5. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

6. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง

10. รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

11. ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ

12. อ.วุฒิพงษ์ เวชยานนท์