การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2562                                                                                                               

     ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นสมควรรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

1.  คณะวิชาและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

     คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

2.  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

     ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

     2.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางนิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยะฐานะ

     2.2  ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

     2.3  ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคติดยาเสพติดให้โทษที่ร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

     2.4  ไม่เคยรับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

     2.5  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

     2.6  ผู้สมัครเป็นนักศึกษาต้องมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้สะดวก

     2.7  มีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอื่น ที่คณะกรรมการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเห็นสมควร ในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้า ตามหัวข้อที่เสนอจากตำราต่างประเทศด้วยตนเองได้

     2.8  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือของสถาบันภาษาต่างประเทศที่คณะกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเห็นสมควร

3.  จำนวนที่รับเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

    รับเข้าศึกษาไม่เกิน 5 คน

4.  การจำหน่ายใบสมัคร ราคาใบสมัคร สถานที่ยื่นใบสมัคร

     ผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ราคาใบสมัครชุดละ 500 บาท และสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต อาคาร 3 ชั้น 9

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

5.  หัวข้อวิทยานิพนธ์

     ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแนบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ประสงค์จะศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับปริญญาเอกพร้อมกับใบสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

     5.1  ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     5.2  ข้อเสนอ (proposal) ของวิทยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

            5.2.1  ประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว

            5.2.2  สมมุติฐานเบื้องต้นและแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อ 5.2.1

            5.2.3  การสำรวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ

            5.2.4  บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ได้ค้นคว้ามา

            5.2.5  เค้าโครง (outline) ของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เสนอ

            5.2.6  แผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา

6.  หลักฐานประกอบการสมัคร

     ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้

     6.1  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย

     6.2  รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

     6.3  สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือสำคัญรับรองการศึกษาตามข้อ 2 ทั้งนี้ให้นำต้นฉบับมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัครด้วย

     6.4  หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต เว้นแต่ตามหลักสูตรการศึกษาไม่มีการออกหนังสือเช่นว่านั้น

     6.5  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้สอบความรู้ภาษาอังกฤษโดยสถาบันที่รับรองกันทั่วไป เช่น TOEFL ให้แนบหนังสือรับรองผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษมาด้วย

     6.6  หนังสือรับรองจากผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้ กล่าวคือ ต้องเป็นอาจารย์ประจำได้รับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานิติศาสตร์ และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ทั้งนี้ตามนัยแห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ข้อ 10.4

     6.7  ข้อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ตาม ข้อ 5 จำนวน 6 ชุด

7.  การสอบคัดเลือก

     การสอบคัดเลือกประกอบด้วยการสอบดังต่อไปนี้

     7.1  ผู้สมัครที่มีผลการศึกษาภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเห็นชอบให้เข้าเรียนได้ จะต้องสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามข้อ 5

     7.2  ผู้สมัครที่ไม่มีผลการศึกษาภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต เห็นชอบให้เข้าเรียนได้ จะต้องสอบภาษาต่างประเทศให้ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามข้อ 5

8.  เกณฑ์ในการคัดเลือก

     เกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้

     8.1  คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์ จะจัดให้มีการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตาม ข้อ 7.2 กำหนดวันเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศแล้วจึงจะเข้าสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามข้อ 5 ได้

     8.2  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคล วันเวลาและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบต่อไปในภายหลัง

     8.3  คำชี้ขาดของคณะกรรมการนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นที่สุด

9.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการลงทะเบียน

     คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกไว้ ณ คณะนิติศาสตร์  ปรีดี พนมยงค์ และจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกเป็นหนังสือแก่ผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อให้มาลงทะเบียนเป็นนักศึกษาต่อไป