สัมภาษณ์งานวิจัยรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่านกรรณิการ์ แสงทอง 25 มิถุนายน 2561