ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์  ได้เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ท่านปิติกาญจน์ สิทธิเดช เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 การสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง "โครงการติดตามและประเมินผลพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก้จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544" ทุนวิจัยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูง