โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เนื้อหาการอบรม

     (1) ความรู้ทางด้านหลักไวยากรณ์เเละการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

(2) เทคนิคด้านการอ่าน การเเปล การตีความ เเละการสรุปความจากหนังสือ ตำรา เเละเอกสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

     (3) เป็นการสอนไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เเละใช้ได้อย่างคล่องเเคล่ว

     (4) เป็นการเรียน การสอนที่เน้นฝึกฝนเพื่อความพร้อมในการสอบปริญญาเอกในทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เเละเขียน เเละฝึกการเเปลเอกสารทางกฎหมายเพื่อนำความรู้เเละทักษะที่ได้รับไปใช้ในการเเปลเอกสารทางกฎหมายในการทำวิจัย

ระยะเวลาการอบรม

     จำนวน 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง

     (1) วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

     (2) วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

     (3) วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

     (4) วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

วิธีการบรรยาย 

     บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย จบการศึกษาจากต่างประเทศ ฝึกทักษะการอ่าน เเละการเเปลภายใต้การดูเเลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากอาจารย์เเละวิทยากร

ค่าลงทะเบียน

     ท่านละ 6,000 บาท หรือ ท่านละ 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้เข้าอบรม

     (บุคคลที่สนใจอบรม 2 วันเเรก 4 หัวข้อ ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท)

     (บุคคลที่สนใจอบรม 4 วัน 8 หัวข้อ ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท)

*** อัตราค่าสมัครรวมค่าหนังสือ เอกสาร อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เช้า-บ่าย เเละค่าอาหารกลางวันตลอดการอบรม

รายละเอียดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 1 

     วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

      ฝึกการอ่านเเละการตีความประเภทต่างๆ                           3 ชั่วโมง

      ฝึกการอ่านบทความหลากหลายรูปเเบบ                            3 ชั่วโมง

วันที่ 2 

     วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

      ฝึกทักษะการเเปลกฎหมาย                                         3 ชั่วโมง

      ฝึกทักษะการเเปลเอกสารทางกฎหมาย                            3 ชั่วโมง

วันที่ 3 

     วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

      รูปเเบบภาษาเเละคำศัพย์ที่มักจะเจอในการทำข้อสอบ         3 ชั่วโมง

      รูปเเบบข้อสอบ การเขียนประเภทต่างๆ ที่ปรากฏในข้อสอบ   3 ชั่วโมง

วันที่ 4 

     วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

      รูปเเบบภาษาเเละคำศัพย์ที่มักจะเจอในการทำข้อสอบ           3 ชั่วโมง

      รูปเเบบข้อสอบ การอ่านประเภทต่างๆ ที่ปรากฏในข้อสอบ       3 ชั่วโมง

รายละเอียดการสมัคร   คลิกที่นี่

ใบสมัคร คลิกที่นี่