ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน  รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “มาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย”

ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2560

ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2560

dpu