กำหนดการณ์

08.00 น.  แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน ลงทะเบียน

08.45 น.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเปิดพิธี

09.00 น.  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

             โดย นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

09.30 น.  เสวนาวิชาการเรื่อง “ศาลปกครองกับบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0” 

           ผู้ร่วมเสวนา :
           นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด 
           นายวิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด
           ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
           รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ รองผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

           ผู้ดำเนินการเสวนา :
           ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มศึกษากฎหมายมหาชน 3 สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

11.45 น.  พิธีปิดการเสวนาวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์