กำหนดการสัมมนา

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-09.45 น. กล่าวเปิดสัมมนาและวัตถุประสงค์การจัดงานโดย ผศ. ดร. สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัฯฑิตย์

09.45-11.00 น. การบรรยายในหัวข้อ "การระงับข้อพิพาททางเลือก" โดย ดร. พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ นางสาวพัชร์วลัย มังคละศิริ ผู้เชี่ยวยาญด้านกฎหมายสถาบันอนุญาโตตุลาการ

11.00-11.45 น. Q & A และกิจกรรมระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการกับนักศึกษา

11.45-12.00 น. กล่าวปิดงานสัมมนา