หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

1. หลักการและเหตุผล

     กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารราชการซึ่งเป็นบริการสาธารณะ และยังเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะ อำนาจหน้าที่ ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองจึงมีความสำคัญมากในการใช้และการตีความ เพื่อประโยชน์สาธารณะและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ปัจจุบันกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน หากเข้าใจลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองแล้ว จะสามารถนำไปใช้ในการตีความกฎหมายและเข้าถึงเจตนารมณ์อันแท้จริง ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองได้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ในคราวประชุมครั้งที่ 221-6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ในการสอบตุลาการศาลปกครอง จึงจัดให้มีโครงการหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้ต่อไป

2. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

3. หน่วยงานผู้จัดอบรม

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติในหลักการปฏิบัติราชการที่ดีและการบริหารจัดการภาครัฐ

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

3. เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. โครงสร้างหลักสูตร

1. ประกอบด้วย ปฐมนิเทศ ภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หมวดวิชา ทั้งหมด 30 สัปดาห์ 120 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 360 ชั่วโมง รวมดูงานศาลปกครองและสัมมนานอกสถานที่

2. สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตร์ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (12 หน่วยกิต)

- ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน     3 หน่วยกิต                     
- สถาบันทางการเมืองและองค์กรตรวจสอบการจัดอำนาจรัฐ     3 หน่วยกิต
- การจัดระเบียบราชการบริหาร     3 หน่วยกิต
- การคลังสาธารณะและวิธีการงบประมาณของไทย     3 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2/2561  (12 หน่วยกิต)

- กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ     3 หน่วยกิต                     
- การกระทำทางปกครองและความรับผิดของฝ่ายปกครอง     3 หน่วยกิต
- การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง     3 หน่วยกิต
- สัมมนากฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง (ภาคปฏิบัติ)     3 หน่วยกิต                                                      

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเทียบความรู้หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชนได้ จำนวน 9 หน่วยกิต เฉพาะผู้ที่จบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

6. ฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 30 ชั่วโมง

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและวิธีการคัดเลือก

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

2. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กำหนด

3. มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา

4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียและมีศักยภาพในการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือในกระบวนการยุติธรรม

8. เกณฑ์การสำเร็จการอบรมตามหลักสูตรและเอกสารรับรองที่ได้รับ

1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว

2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตรและผ่านการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้สอบผ่านหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว

3. ผู้ที่สอบผ่านลักษณะวิชาครบทุกวิชาจะต้องรับการอบรม ปัจฉิมนิเทศและศึกษาดูงานศาลปกครอง ในหัวเรื่องคุณธรรมสำหรับนักกฎหมายมหาชนและนักกฎหมายปกครอง

4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กำหนด

9. กำหนดการอบรมและสถานที่อบรม

ระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561 เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ณ ห้องประชุม/สัมมนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

10. วิทยากรผู้บรรยาย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้นว่า ตุลาการศาลปกครองและอาจารย์มหาวิทยาลัย

11. จำนวนผู้เข้าอบรม และค่าใช้จ่ายการอบรม

1. ประมาณรุ่นละ 120 คน

2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 400 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม) ประมาณคนละ 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) สำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต ต้องอบรมเพิ่มเติมอีก 30 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) สามารถชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส/บัตรเครดิต

12. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ (นำต้นฉบับมาแสดงวันสอบสัมภาษณ์)

13. สถานที่รับสมัครและติดต่อ

ยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเองหรือทางอีเมล์ [email protected] ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม  2560 – 31 มีนาคม 2561 ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 6 เลขที่ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยโอนเงินค่าธรรมเนียม การสมัคร จำนวน 400 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (คณะนิติศาสตร์)” เลขที่บัญชี 152-227155-7 แล้วส่งสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทางทางอีเมล์ หรือทางโทรสาร ทางคณะฯ จะส่งบัตรประจำตัวสอบให้ผู้สมัครทางอีเมล์หรือผู้สมัครสามารถมารับบัตรประจำตัวสอบได้ที่คณะฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ (02) 954-7300 ต่อ 641, 753, 308 โทรสาร (02) 954-7353, (02) 954-9518 หรือที่ https://www.facebook.com/lawpridi.dpu/ 

กำหนดการ

วันเวลา

สถานที่รับสมัคร/ประกาศผล

เปิดรับใบสมัคร

วันนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ หรีอdownload แบบฟอร์มได้ที่  http://www.dpu.ac.th/law/download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่ 2 เมษายน 2561

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และhttp://www.dpu.ac.th/law 

สอบสัมภาษณ์

 

วันที่ 7 เมษายน 2561

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และ http://www.dpu.ac.th/law

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 9 เมษายน 2561

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และhttp://www.dpu.ac.th/law  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวโหลด  เอกสารของหลักสูตร