ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ได้กล่าวความในใจของท่านไว้ใน Facebook ว่า

"ผมเป็นอาจารย์พิเศษในระดับบัณฑิตศึกษาที่ DPU มาประมาณ 20 ปี ยังยืนยันว่าการเรียนการสอนตามหลักสูตรนิติศาสตร์ของ DPU ให้ความสนใจกับคุณภาพของบัณฑิตและอยู่ในระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้"

วันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 06:10 น.