กำลังใจสู่ชาวนิติฯ DPU

จากมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับหลักสูตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ได้กล่าวความในใจของท่านไว้ใน Facebook ว่า

"ผมสอน ป.โทที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในฐานะอาจารย์พิเศษมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ตั้งแต่อยู่ข้างโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโททางนิติศาสตร์ที่ทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยนั้นให้การรับรอง วันนี้แม้หลักสูตรจะเจอคลื่นลมแรงเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร ผมก็ยังมาช่วยสอนตามเกณฑ์ของหลักสูตรคือ สอนวิชาละไม่เกิน 50% นอกจากเป็นอาจารย์พิเศษที่ทำหน้าที่สอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ บางช่วงผมก็เป็นกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย ผมเชื่อว่าการประเมินหลักสูตรเป็นกระจกเงาสะท้อนให้มีการปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้น ปัญหาบางอย่างก็ไม่อาจปฏิเสธได้ เช่น การรับนักศึกษาในจำนวนที่ไม่ได้สัดส่วน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คนเดียวดูแลนักศึกษาถึง 50 คน ซึ่งยากที่จะดูแลอย่างมีคุณภาพได้ และเกิดด้วยสาเหตุหลายประการ แม้ในมหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่ง แต่ในแง่คุณภาพของการเรียนการสอนแล้ว ผมยังเชื่อว่าที่ DPU อาจารย์ใช้ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทุกอย่างอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการวัดผลหรือการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้บริหารหลักสูตรไม่เคยแทรกแซงเลย อย่างน้อยเท่าที่ผมประสบมา ขอเป็นกำลังใจผู้บริหารในการแก้ประเด็นปัญหาบางเรื่องที่ทำให้หลักสูตรมีปัญหา ส่วนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ขอให้ตั้งใจเพื่อประสบความสำเร็จดั่งรุ่นก่อนๆ ที่สำเร็จและประกอบอาชีพกฎหมายอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้สำเร็จการศึกษาจากที่อื่นๆ ทั้งเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งผู้พิพากษา อัยการ และคณบดีคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐอีกด้วย"

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13:10 น.