โครงการอบรมเทคนิคการอ่านและการแปลหนังสือ ตำราและเอกสารทางกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

เพื่อการทำวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ รุ่นที่ 1

เนื้อหาที่จะจัดอบรม

          1.  ความรู้ทางด้านหลักไวยากรณ์และการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

          2.  เทคนิคด้านการอ่าน การแปล การตีความ และการสรุปความจากหนังสือ ตำราและเอกสารทางกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

ค่าลงทะเบียน            ท่านละ 8,500  บาท  (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                               เป็นค่าหนังสือ เอกสาร และ อุปกรณ์ รวม  ค่าอาหารว่าง เช้า – บ่าย และอาหารกลางวันตลอดการอบรม  

 

รายละเอียดการอบรมโครงการอบรมเทคนิคการอ่านและการแปลเอกสารทางกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ รุ่นที่ 1

วันที่ 1 อบรมภาคทฤษฎี                 

ความรู้ทางด้านหลักไวยากรณ์และการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย   จำนวน  3  ชั่วโมง

- เทคนิคในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์                                 จำนวน  3  ชั่วโมง

วันที่ 2 อบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติการ   

- อบรมและฝึกเทคนิคด้านการอ่านและการแปลหนังสือ ตำราและเอกสารทางกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ                                                          จำนวน  6  ชั่วโมง

  ผู้เข้ารับการอบรมทำการฝึกปฏิบัติจริงในห้องค้นคว้า เพื่อการสืบค้นข้อมูลเอกสารทางกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะการอ่าน การแปล

  การตีความ และการสรุปความ โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มชี้แนะและให้ข้อคิดเห็นช่วยเหลือในการปฏิบัติ     

หมายเหตุ       1.  ในการอบรม ผู้เข้ารับการอบรบจะได้รับหนังสือ และเอกสารประกอบการอบรม คนละ 1 ชุด

   อาหารว่าง เช้า บ่าย และ อาหารกลางวัน ตามระยะเวลาการอบรม

                    2.   การจัดการอบรมตลอดหลักสูตร มีวิทยากรหลักจำนวน 2 ท่าน และวิทยากรกลุ่ม (ผู้ช่วย) จำนวน 3  ท่าน

                    3.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อมูลงานวิชาการทางกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษที่ค้นคว้ากลับได้

การรับสมัคร

          ยื่นใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียนได้ที่ห้องสำนักงานเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 6 ชั้น 6 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-954-730-0 ต่อ 283 (คุณสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก) หรือ

084-660-239-3 (รศ. ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์), 091-698-854-3 (อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีนนา)

            ดาวโหลดใบสมัคร

             ใบสมัคร

             โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          เลขที่ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

          โทรศัพท์สำนักงาน : 02-954-730-0 ต่อ 283 (คุณสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก)

หรือ 084- 660-239-3 (รศ. ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์)

หรือ 091- 698-854-3 (อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา)

          โทรสาร : 02-954-7353