ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นสมควรรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพทางนิติศาสตร์ระดับสูง
 • เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญระดับสูงในการทำวิจัย ในสาขากฎหมายที่มีความคาบเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย และพัฒนากฎหมายเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
ระยะเวลาการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันศุกร์ เวลา 15.00-17.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

    ประมาณ 750,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตต้องมีคุณสมบัติด้านการศึกษาดังต่อไปนี้

      1) สำเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และสำเร็จปริญญาโททางนิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รับรองวิทยฐานะ หรือ

      2) สำเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รับรองวิทยฐานะและสำเร็จปริญญาโทในศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ศิลปศาสตร์ทางกฎหมาย สังคมศาสตร์ทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาอื่นจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รับรองวิทยฐานะและที่คณะกรรมการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์เห็นควรให้เข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์กำหนด รวม 30 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็นวิชาบังคับจำนวน 24 หน่วยกิต ดังนี้

 • วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน                                     จำนวน 3 หน่วยกิต
 • วิชากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                             จำนวน 3 หน่วยกิต
 • วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน                                    จำนวน 3 หน่วยกิต
 • วิชากฎหมายปกครองชั้นสูง 1                                             จำนวน 3 หน่วยกิต
 • วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา                                      จำนวน 3 หน่วยกิต
 • วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ                     จำนวน 3 หน่วยกิต
 • วิชากฎหมายแพ่งชั้นสูง                                                     จำนวน 2 หน่วยกิต
 • วิชากฎหมายปกครองชั้นสูง 2                                             จำนวน 2 หน่วยกิต
 • วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ                                            จำนวน 2 หน่วยกิต

           นอกจากนี้ผู้เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติข้างต้นต้องลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพิ่มเติม เป็นวิชาเลือก ทั้งนี้ วิชาเลือกดังกล่าวต้องสอดคล้องกับการทำดุษฎีนิพนธ์ อีกจำนวน 6 หน่วยกิต

2.  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตต้องมีคุณสมบัติเฉพาะทางดังต่อไปนี้

        1)  มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอื่นที่คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์เห็นสมควรในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เสนอจากตำราต่างประเทศด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตต้องมีหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หรือของสถาบันภาษาต่างประเทศที่คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์กำหนด ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่ไม่มีหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศดังกล่าวต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะนำเสนอข้อเสนอ (proposal) และเค้าโครง (outlines) ในการทำวิทยานิพนธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกจากคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตในภาคการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ มีสิทธินำผลการสอบวัดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไปใช้เป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกได้ในภาคการศึกษาต่อๆไปได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์ก่อน

       2)  มีประสบการณ์ในการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขานิติศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร-ดุษฎีบัณฑิตต้องมีหนังสือรับรองว่าข้อเสนอ (proposal) และเค้าโครง (outlines) ในการทำดุษฎีนิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตไม่ใช่ข้อเสนอ (proposal) และเค้าโครง (outlines) เดียวกันกับข้อเสนอ (proposal) และเค้าโครง (outlines) ในการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเคยเสนอต่อสถาบันการศึกษาแห่งอื่นมาก่อน สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในการทำสารนิพนธ์ในระดับปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขานิติศาสตร์ หากผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกจากคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์กำหนด

 • คุณสมบัติด้านอื่นๆ
 • ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรค ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เคยต้องจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
 • ผู้สมัครเข้าศึกษา และ/หรือ ผู้ปกครอง ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งติดต่อได้สะดวก
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะเข้าศึกษา พร้อมแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี แนวความคิดในการเรียน และโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • อาจารย์
 • นักวิชาการ
 • นักวิจัย
 • ผู้พิพากษา
 • อัยการ
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • ทนายความ
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • นักการเมือง
 • นักธุรกิจ