คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต)

          ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนิติศาสตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ทุกท่าน เข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น.