คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดวิชาเลือกเสรี

          คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ เปิดวิชาเลือกเสรีในภาค 1/2560 2 วิชา คือ 1.กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (LG358) กลุ่ม501 อาจารย์ผู้สอน รศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ 2.กฎหมายสหภาพยุโรป (LG372) กลุ่ม501 อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี