อาจารย์นคร วัลลิภากร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

การศึกษา

 • น.บ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • น.ม.(กฏหมายมหาชน)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประกาศนียบัตรกฏหมายและการจัดการทรัพสินทางปัญญา (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2550 ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
 • พ.ศ.2552 เลขานุการคณะ

งานวิจัย

 • การเเปรรูปเรือนจำในประเทศไทย ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2550
 • เขตอำนาจศาลปกครอง: ศึกษากรณีที่มีเนื้อหาเกี่ยวพันธ์กับเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2552
 • การใช้อำนาจรัฐกับสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 • การศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์และพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทุนวิจัยสำนักกิจการศาลยุติธรรม พ.ศ.2556
 • ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายและการออกพระราชกำหนดเกี่ยวกับการเงิน พ.ศ.2560 ทุนวิจัยจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • การใช้หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักการของรัฐธรรมนูญกับการบังคับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย (กำลังดำเนินการ)
 • การพัฒนากฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ (กำลังดำเนินการ)

งานสอน

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
 • กฎหมายจริยธรรมเเละจริยธรรมสื่อมวลชน.
 • นิติปรัชญา
 • หลักกฎหมายมหาชน
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญเเละสถาบันการเมือง
 • กฎหมายในชีวิตประจำวัน