ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
คณบดีและผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์


อาจารย์นคร วัลลิภากร

อาจารย์นคร วัลลิภากร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต


รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เเละพัฒนาทางนิติศาสตร์


รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต


อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์


อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา

อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา
หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและหัวหน้าศูนย์บริหารงานคุณภาพการเรียนการสอน