ผู้บริหาร

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์


อาจารย์ ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์

อาจารย์ ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการตลาด


อาจารย์นคร วัลลิภากร

อาจารย์นคร วัลลิภากร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้อำนวยการนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิตและภาคพิเศษ


อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์


อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา

อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา
หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและหัวหน้าศูนย์บริหารงานคุณภาพการเรียนการสอน