ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
น.บ.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Laws
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
LL.B.

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติด้านการศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน

 2. สำเนาบัตรประชาชน

 3. สำนาวุฒิการศึกษา

 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

 5. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

  คุณสมบัติอื่นๆ

 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
 • มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ภาครัฐ ได้แก่ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานประจำศาล นิติกร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ อาจารย์ ตลอดทั้งรับราชการในตำแหน่งอื่นๆ
 • เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษากฎหมายขององค์กร สถาบันการเงิน นิติบุคคลต่างๆ อาจารย์ เป็นต้น
 • อาชีพอิสระ ได้แก่ ทนายความ  เจ้าของกิจการต่างๆ

อัตราค่าเล่าเรียน

หน่วยกิตละ 1,400 บาท

 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

  รายวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 133
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 
3(3-0-6)
เลือก 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต
GE 122
ปรัชญากับชีวิต 
3(3-0-6)
GE 123
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
GE 131
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
GE 134
การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  
BA 101 
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่  
3(3-0-6)
BA 102 
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ  
3(3-0-6)
เลือก 1 หรือ 2 รายวิชา ให้รวมกับรายวิชาข้างต้นเป็น 9 หน่อยกิต  
GE 135
มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
3(3-0-6)
GE 136
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
GE 138 
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 
3(3-0-6)
GE 140 
ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
GE 147
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน  
3(3-0-6)
PA 101
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
LW 103
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
MA 103
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  
SC 103 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
SC 104 
สุขภาพเพื่อชีวิต 
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
 LA 010 
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 
-(-)
 LA 101 
ภาษาอังกฤษ 1  
3(3-0-6)
 LA 102 
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
 TH 103 
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (110 หน่วยกิต)
  รายวิชา หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน 101 หน่วยกิต
LG 201
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป   3(3-0-6)
LG 202
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(3-0-6)
LG 203
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง   3(3-0-6)
LG 204
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6)
LG 205 
นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมาย                      3(3-0-6)
LG 206 
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม                       3(3-0-6)
LG 207
กฎหมายระหว่างประเทศเเผนกคดีเมือง                  3(3-0-6)
LG 208 
กฎหมายระหว่างประเทศเเผนกคดีบุคคล 3(3-0-6)
LG 209
หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย                      3(3-0-6)
LG 210
กฎหมายลักษณะบุคคลนิติกรรม และสัญญา           3(3-0-6)
LG 211 
เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
LG 212 
เอกเทศสัญญา 2      3 (3-0-6)
LG 213 
กฎหมายลักษณะประกันภัย 3(3-0-6)
LG 214
กฎหมายลักษณะหนี้            3(3-0-6)
LG 215
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ 3(3-0-6)
LG 216
กฎหมายปกครอง              3(3-0-6)
LG 217
กฎหมายลักษณะตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด และตราสารหนี้ 3(3-0-6)
LG 218
กฎหมายลักษณะครอบครัว   3(3-0-6)
LG 219
กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
LG 220
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
3(2-0-6)
LG 221
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาคทั่วไป          3(3-0-6)
LG 222
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคบังคับคดี 
3(3-0-6)
LG 223
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
LG 224 
กฎหมายการคลังและภาษีอากร
3(3-0-6)
LG 225
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ              3(3-0-6)
LG 226
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท              3(3-0-6)
LG 227
กฎหมายลักษณะค้ำประกันจำนอง จำนำ              3(3-0-6)
LG 228
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา              3(3-0-6)
LG 229
วิชาว่าความและศาลจำลอง              3(3-0-6)
LG 230
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน              3(3-0-6)
LG 231
กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป              3(3-0-6)
LG 232
กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด              3(3-0-6)
LG 233
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ              3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
 
LG 331 
ทักษะภาษาอังกฤษในการค้นคว้าวิจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6)
  หรือ  
LG 332 
ทักษะภาษาอังกฤษในการถกเถียงทางกฎหมาย 3(3-0-6)
  และ  
LG 333 
ทักษะภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียนเอกสารทางกฎหมาย 3(3-0-6)
  หรือ  
LG 334 
ทักษะภาษาอังกฤษในการแข่งขันศาลจำลอง 3(3-0-6)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่อยกิต  
LG 351 
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)
LG 352
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
LG 353
สืบสวนสอบสวน                        3(3-0-6 )
LG 354
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 3(3-0-6)
LG 355
กฎหมายขนส่ง                3(3-0-6)
LG 356
กฎหมายพาณิชย์นาวี 3(3-0-6)
LG 357
กฎหมายศุลกากร     3(3-0-6)
LG 358
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)
LG 359
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารและสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
LG 360
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(3-0-6)
LG 361 
กฎหมายสหภาพยุโรป      3(3-0-6)
LG 362
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
LG 363
สัญญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
LG 364
การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 3(3-0-6)
LG 365
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 3(3-0-6)
LG 366
กฎหมายพลังงาน            3(3-0-6)
LG 367
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
LG 368
กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมและการลงทุน 3(3-0-6)
LG 369
 สัญญาทางปกครอง          3(3-0-6)
LG 370
 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น         
3(3-0-6)
LG 371
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา      3(3-0-6)
LG 372
กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ 3(3-0-6)
LG 373
กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ 3(3-0-6)
LG 374
นิติเวชศาสตร์ 3(3-0-6)
LG 375
กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กเยาชนและคดีครอบครัว 3(3-0-6)
LG 376
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ                     3(3-0-6)
LG 377
หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย        3(3-0-6)
LG 378
อนุญาโตตุลาการและวิธีระงบข้อพิพาททางธุรกิจ       3(3-0-6)
LG 379
การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา 3(3-0-6)
LG 380
กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
LG 381
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
LG 382
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
LG 383
กฎหมายสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
LG 384
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการฑูตและการกงสุล 3(3-0-6)
LG 385
ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
LG 386
กฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศและอวกาศ 3(3-0-6)
LG 387
กฎหมายว่าด้วยการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
LG 388
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาเซียน 3(3-0-6)
LG 389
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
LG 390
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเบื้องต้น 3(3-0-6)
LG 391
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 3(3-0-6)
LG 392
การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย 3(3-0-6)
LG 393
เศรษฐศาสตร์กับนักกฎหมาย 3(3-0-6)
LG 401
สัมมนากฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
LG 411
สัมมนากฎหมายอาญา 3(3-0-6)
LG 421
สัมมนากฎหมายมหาชน 3(3-0-6)
LG 431
สัมมนากฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง 3(3-0-6)
LG 441
สัมมนากฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา 3(3-0-6)
   
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากวิชาเลือกของคณะหรือจากรายวิชาของคณะอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือเลือกรวมกันให้ได้ครบ 6 หน่วยกิต

 

 

 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

  รายวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171
การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
3(3-0-6)
เลือก 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต
GE 172 
เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
3(3-0-6)
GE 173
ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล 
3(3-0-6)
GE 122
ปรัชญากับชีวิต 
3(3-0-6)
GE 123
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  
GE 170 
สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0  
3(3-0-6)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  
EO 100
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
3(3-0-6)
 BA 103 
ผู้ประกอบการดิจิทัล 
3(3-0-6)
BA 104 
การบริการแบบมูลค่าสูง
3(3-0-6)
 GE 136 
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
GE 138 
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 
3(3-0-6)
GE 147
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน  
3(3-0-6)
 LW 103
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
3(3-0-6)
 PA 101
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต  
 MA 109
คณิตศาสตร์และสถิติ
3(3-0-6)
SC 106
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3(3-0-6)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  
 CT 101 
โลกของปัญญาประดิษฐ์ และ IoTs
3(3-0-6)
CT 102 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
3(3-0-6)
CE 100 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
บังคับ 3 รายวิชา 6 หน่วยกิต  
 LA 020 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
2(2-0-4)
 LA 121 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
2(2-0-4)
 LA 122 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(2-0-4)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  
TH 104
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
0(3-2-6)
ZH 100 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (103 หน่วยกิต)
  รายวิชา หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน 85 หน่วยกิต
LG 253
กฎหมายมหาชน: หลักทั่วไป   3(3-0-6)
LG 254
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
LG 204
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    3(3-0-6)
LG 207
กฎหมายระหว่างประเทศเเผนกคดีเมือง 3(3-0-6)
LG 211 
เอกเทศสัญญา 1                       3(3-0-6)
LG 212 
เอกเทศสัญญา 2                       3(3-0-6)
LG 214
กฎหมายลักษณะหนี้                  3(3-0-6)
LG 215 
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้  3(3-0-6)
LG 216
กฎหมายปกครอง                      3(3-0-6)
LG 218
กฎหมายลักษณะครอบครัว           3(3-0-6)
 LG 221 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
LG 224 
กฎหมายการคลังและภาษีอากร      3 (3-0-6)
LG 233 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ     3(3-0-6)
LG 234 
กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป            3(3-0-6)
LG 235 
กฎหมายลักษณะนิติกรรมเเละสัญญา 3(3-0-6)
LG 236
กฎหมายลักษณะทรัพย์               3(3-0-6)
LG 237
กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป             3(3-0-6)
LG 238
กฎหมายอาญา: ภาคความผิด        3(3-0-6)
LG 239
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัทและองค์กรทางธุรกิจ 
3(3-0-6)
LG 240
กฎหมายลักษณะค้ำประกันจำนอง จำนำ
2(2-0-4)
LG 241
กฎหมายลักษณะประกันภัย          2(2-0-4)
LG 242
กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด       
2(2-0-4)
LG 243
กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและศาลไทย
2(2-0-4)
LG 244
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2:ภาคบังคับคดี
2(2-0-4)
LG 245
กฎหมายลักษณะพยาน               2(2-0-2)
LG 246
กฎหมายลักษณะมรดก                2(2-0-4)
LG 247
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 2(2-0-4)
LG 248
กฎหมายแรงงาน                       3(3-0-6)
LG 249

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

2(2-0-4)
LG 250

นิติปรัชญา                             

2(2-0-4)

LG 251

หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย  

2(2-0-4)
LG 252
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย    3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกกฎหมายธุรกิจ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
 
วิชาบังคับเลือกกลุ่ม  
LG 301 
การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมายในองค์กรทางธุรกิจ 3(3-0-6)
เลือก 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต 3(3-0-6)
LG 228
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา         3(3-0-6)
LG 304
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
LG 305
กฎหมายดิจิทัล                         3(3-0-6 )
LG 306
การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การร่างสัญญ และการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)
LG 307
กฎหมายธุรกิจอาเซียน                3(3-0-6)
LG 308
กฎหมายเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 3(3-0-6)
LG 354
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า      3(3-0-6)
LG 358
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)
LG 365
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 3(3-0-6)
LG 451
สัมมนากฎหมายธุรกิจ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์   
(3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม  
วิชาบังคับเลือกกลุ่ม  
LG 302 
การฝึกว่าความและศาลจำลอง      3(3-0-6)
เลือก 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต  
LG 309
 สืบสวนสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
LG 310
การดำเนินคดีทางปกครอง            3(3-0-6)
LG 311
การดำเนินคดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6)
LG 312
กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติและบังคับโทษ 3(3-0-6)
LG 351
การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)
LG 352
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ            3(3-0-6)
LG 371
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา         3(3-0-6)
LG 376
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
LG 461
 สัมมนากฎหมายในกระบวนยุติธรรม          3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือกนักกฎหมายภาครัฐ
 
วิชาบังคับเลือกกลุ่ม
 
LG 303
 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ         
3(3-0-6)
เลือก 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
 
LG 313
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเเผ่นดินเเละวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง      3(3-0-6)
LG 314
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6)
LG 315
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ 3(3-0-6)
LG 316
กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารโครงข่ายเเละธุรกิจโทรคมนาคม 3(3-0-6)
LG 364
การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 3(3-0-6)
LG 369
สัญญาทางปกครอง                    3(3-0-6)
LG 370
กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น        3(3-0-6)
LG 381
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ       3(3-0-6)
LG 471
สัมมนากฎหมายภาครัฐ               3(3-0-6)
   
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศเเละต่างประเทศที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
LG 317 
ประวัติศาสตร์กฎหมาย   3(3-0-6)
LG 318
กฎหมายโรมันเบื้องต้น  3(3-0-6)
LG 319
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแองโกลเเซกซอน 3(3-0-6)
LG 320
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาคพื้นยุโรป  3(3-0-6)
LG 321
หลักการบัญชี การเงินเเละการธนาคารสำหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6)
LG 322
การวางแผนภาษีสำหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6)
LG 323
กฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศเเละธุรกิจการขนส่งทางอากาศ 3(3-0-6)
LG 324
กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกิจเเละอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
LG 325
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา การบันเทิง เเละนันทนาการ  3(3-0-6)
LG 326
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 3(3-0-6)
LG 327
การบูรณาการกฎหมายทางการเเพทย์เเละสาธารณสุข   3(3-0-6)
LG 328
กฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการสังคม  3(3-0-6)
LG 329
กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร 3(3-0-6)
LG 330
ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
LG 394
กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
LG 361
กฎหมายสหภาพยุโรป 3(3-0-6)
LG 367
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   3(3-0-6)
LG 368
กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมเเละการลงทุน   3(3-0-6)
LG 383
กฎหมายสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)

 

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

GE 170

สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0

3

MA 109

คณิตศาสตร์และสถิติ

3
GE 171

การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

3

LG 253

กฎหมายมหาชน: หลักทั่วไป

3
LA 020

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน  

-

LG 236

กฎหมายลักษณะทรัพย์

3

LG 234

กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป

3

LG 237

กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

3

LG 235

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3

GE 173

ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล

3

SC 106

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3
TH 104
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
 
       
 
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

CT 101

โลกของปัญญาประดิษฐ์ และ IoTs

3

EO 100

เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

3

LA 121

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3

LA 122

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3

LG 254

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3

LG 215

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

3

LG 211

เอกเทศสัญญา 1

3

LG 216

กฎหมายปกครอง

3

LG 212

เอกเทศสัญญา 2

3

LG 239

กฎหมายหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรทางธุรกิจ

3

LG 214

กฎหมายลักษณะหนี้ 

3

LG 240

กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง และจำนำ

2

LG 238

กฎหมายอาญา: ภาคความผิด

3

LG 241
กฎหมายลักษณะประกันภัย
2

 

                           ชั้นปีที่ 2 (6 หน่วยกิต)      
                                  ภาคฤดูร้อน      
    รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต      

 

วิชาเลือก 1 รายวิชา

      3      

 

วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา       3      

 

ภาคเรียนที่ 1 (17 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

LG 204

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3

LG 224

กฎหมายการคลังและภาษีอากร

3

LG 218

กฎหมายลักษณะครอบครัว

3

LG 233

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

3

LG 221

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1   ภาคทั่วไป

3

LG 242

กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

2

LG 246

กฎหมายลักษณะมรดก 

2

LG 244

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคบังคับคดี

2
LG 252

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

3

LG 245

กฎหมายลักษณะพยาน

2
 
วิชาเลือก 1 รายวิชา
3
LG 248

กฎหมายแรงงาน

3

 
 

 

 
วิชาเลือก 1 รายวิชา
3
 
                           ชั้นปีที่ 3 (5 หน่วยกิต)      
                                  ภาคฤดูร้อน      
    รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต      

  LG 243

กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและศาลไทย

      2      

 

วิชาเลือก 1 รายวิชา       3      

 

ภาคเรียนที่ 1 (17 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (3หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LG 207

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

3
LG 301/
วิชาบังคับเลือก
3
LG 247

กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

2
LG 302/
        
LG 249

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

2
LG 303
        
LG 251

หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย

2
 
 
 
LG 250

นิติปรัชญา

2
     
 

วิชาเลือก 1 รายวิชา      

3
     
 

วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา

3
     
ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

GE 133

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 

3

BA 101

การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่

3

LA 010

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 

-

LG 202

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

3

LG 201

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

3

LG 231

กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป

4

 

เลือกจากกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

3

MA 103

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

3

 

เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

TH 103

ทักษะการสื่อสารภาษาไทย

3

 

เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

3
 
เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
ภาคเรียนที่ 1 (19 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

LA 101

ภาษาอังกฤษ 1

3

LA 102

ภาษาอังกฤษ 2

3

LG 203

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

3

LG 211

เอกเทศสัญญา 1

3

LG 210

กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม และสัญญา

3

LG 212

เอกเทศสัญญา 2

3

LG 214

กฎหมายลักษณะหนี้

3

LG 215

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

3

LG 230

กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน

3

LG 226

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

3

LG 232

กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด

4

LG 227

กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง และจำนำ

3

 

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

LG 204

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3

LG 216

กฎหมายปกครอง

3

LG 213

กฎหมายลักษณะประกันภัย

3

LG 219

กฎหมายลักษณะมรดก

3

LG 217

กฎหมายลักษณะตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด และตราสารหนี้

3

LG 220

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

3

LG 218

กฎหมายลักษณะครอบครัว 

3

LG 222

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคบังคับคดี

3
LG 221

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาคทั่วไป

3

LG 223

กฎหมายลักษณะพยาน

3
LG 228
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3
LG 225

กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

3

 
 

 

LG 233
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3

 

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LG 206

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

3
LG 205
นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมาย
3
LG 207

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

3
LG 208
กฎหมายระหว่างประเทศเเผนกคดีบุคคล
3
LG 224

กฎหมายการคลังและภาษีอากร

3
LG 209
หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย
3
LG 333

ทักษะภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียนเอกสารทางกฎหมาย

3
LG 229
วิชาว่าความและศาลจำลอง
3
   

หรือ

 
LG 331
ทักษะภาษาอังกฤษในการค้นคว้าวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 334

ทักษะภาษาอังกฤษในการแข่งขันศาลจำลอง

3
  หรือ  
 

วิชาบังคับเลือก

3
LG 332
ทักษะภาษาอังกฤษในการถกเถียงทางกฎหมาย
3
 

วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา

3
 
วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา
3