เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน


หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง ?

 • เรียนกฎหมายที่มีความสำคัญ
  • - กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
  • - กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
  • - กฎหมายมหาชน
 • เรียนกฎหมายที่มีความซับซ้อนเฉพาะด้าน
  • - กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา
  • - สัญญาทางพาณิชย์
  • - กฎหมายปกครอง
 • เรียนกฎหมายวิธีสบัญญัติ
  • - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • เรียนวิชานิติศาสตร์เชิงคุณค่า
  • - นิติปรัชญา
  • - หลักวิชาชีพของนักกฎหมาย

จบแล้วมีงานรองรับมากมาย


ผู้พิพากษา

อัยการ

นิติกรในหน่วยงานของรัฐ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายในบริษัทห้างร้าน

ทนายความ

ที่ปรึกษากฎหมาย

ครู/อาจารย์

เจ้าของธุรกิจที่มีความรู้ด้านกฎหมาย

FAQ คำถามที่พบบ่อย


จบสายไหนก็สามารถเรียนได้

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

สามารถกู้ยืมกองทุน กยศ.1 ได้

ตารางค่าเล่าเรียน : นิติศาสตรบัณฑิต

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 35,000 35,000 70,000
ชั้นปีที่ 2 35,000 35,000 70,000
ชั้นปีที่ 3 35,000 35,000 70,000
ชั้นปีที่ 4 35,000 35,000 70,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4ปี (8ภาคการศึกษา) 280,000
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมโดยเฉลี่ย 35,000
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • วุฒิการศึกษา
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

สามารถมาสมัครก่อน และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ก่อนเปิดเทอม

 • ทุนเรียนดี
 • ทุนความสามารถพิเศษ
 • ทุนเสริมโอกาส

*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ


อาจารย์ ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์

เบอร์โทร : 02-954-7300 #308

อีเมล : [email protected]