ปีการศึกษา 2561

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 575154040025  น.ส.ณิชนันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
  575154040025  น.ส.ณิชนันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  575154050015  น.ส.ขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  575154040029  น.ส.รัตนาพร โฮมละคร  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
  - -  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
  565154020074   นายนิธิวุฒิ  จีระเรืองวัฒนา   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  565154020050   นางสาวอัจฉรา  พราหมนัส   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  575154020001   ร้อยตรีภูริวัฒน์  ทิมมาศ   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  565154030034   นางสาวกานต์พิชชา  จินชัย   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  575154040025   น.ส.ณิชนันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  565154040078   นายอัมรัตน์ หอมนาน   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต