ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

ผู้อำนวยการนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิตและภาคพิเศษ


อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

รองผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขานิติศาสตร์


อาจารย์ ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการตลาด


อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา

หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและหัวหน้าศูนย์บริหารงานคุณภาพการเรียนการสอน