ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์


ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิรวัฒน์

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


อาจารย์นคร วัลลิภากร

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา


ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

ประธานหลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต


รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาทางนิติศาสตร์


อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

รองผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขานิติศาสตร์


รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคบัณฑิต)


อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา

หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและหัวหน้าศูนย์บริหารงานคุณภาพการเรียนการสอน