ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์


รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาทางนิติศาสตร์


รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคบัณฑิต)


อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

รองผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขานิติศาสตร์


อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา

หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและหัวหน้าศูนย์บริหารงานคุณภาพการเรียนการสอน


อาจารย์นคร วัลลิภากร

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา