• banner-conference

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

เรื่อง “กฎหมายกับการลดความเหลื่่อมล้ำทางสังคม"

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปีการศึกษา 2562

หลักการและเหตุผล


ปัจจัยในการผลิตผลงานด้านวิชาการ ผลงานวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการดำเนินการงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจอื่น ๆ เช่น การบริการวิชาการ หรือ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีการนำเสนอผลงานและการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ผลงานด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ และผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาออกสู่ในระดับชาติและนานาชาติ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานผลงานให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสถาบันการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระในระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี

วัตถุประสงค์


  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  2. เพื่อผลักดันและพัฒนามาตรฐานผลงานด้านวิชาการ ผลงานด้านวิจัย วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์มากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไป

การแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอบข่ายการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ

การนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเป็นการนำเสนอผลงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่เคยตีพิมพ์หรือได้รับการเผยแพร่มาก่อน

หมายเหตุ ทั้งนี้ บทความวิจัย บทความวิชาการ ฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอบทความได้แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จะได้รับการตีพิมพ์เป็น Proceeding ของการประชุมในรูปแบบเอกสารในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา (Handy Drive) ให้กับเจ้าของบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในวันประชุมวิชาการ

ลักษณะการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ

เป็นบทความที่สมบูรณ์ ความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ส่งบทความฉบับเต็มเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ที่เป็น Microsoft Word (ทำการปิดชื่อและสถาบันของผู้เสนอบทความ) ทั้งนี้บทความที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่
  2. ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
  3. เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้นักวิชาการได้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ