เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน


หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง ?

 • เรียนกฎหมายที่มีความสำคัญ
  • - กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
  • - กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
  • - กฎหมายมหาชน
 • เรียนกฎหมายที่มีความซับซ้อนเฉพาะด้าน
  • - กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา
  • - สัญญาทางพาณิชย์
  • - กฎหมายปกครอง
 • เรียนกฎหมายวิธีสบัญญัติ
  • - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • เรียนวิชานิติศาสตร์เชิงคุณค่า
  • - นิติปรัชญา
  • - หลักวิชาชีพของนักกฎหมาย

UPSKILL กฎหมายยุคใหม่


Update กฎหมายทันสมัย

ต่อยอด "สอบใบอนุญาตว่าความ/
สอบเนติบัณฑิต"

นิติกรในหน่วยงานของรัฐ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายในบริษัทห้างร้าน

สอบทนายความ / ผู้พิพากษา

ที่ปรึกษากฎหมาย

ครู/อาจารย์

เจ้าของธุรกิจที่มีความรู้ด้านกฎหมาย

FAQ คำถามที่พบบ่อย


จบปริญญาตรี สาขาไหนก็สามารถเรียนได้

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

ไม่สามารถกู้ยืมได้

ค่าใช้จ่ายต่อเทอม 30,000-35,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 190,000 บาท

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • วุฒิการศึกษา
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

สามารถมาสมัครก่อน และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ก่อนเปิดเทอม

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ


รศ. พินิจ ทิพย์มณี

เบอร์โทร : 02-954-7300 #271, 308

อีเมล : [email protected]