ชื่อ   ชื่อปริญญา     นิติศาสตรบัณฑิต

       ชื่อย่อ(ภาษาไทย)  น.บ.

       ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Laws

       ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)  LL.B.

       คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะมาก่อนเเล้ว

ข้อมูลหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คลิกที่นี่

       เเนวทางการประกอบอาชีพ

       ภาครัฐ ได้เเก่ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานประจำศาล นิติกร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมความประพฤติ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ อาจารย์ ตลอดทั้งรับราชการในตำเเหน่งอื่นๆ

       ภาคเอกชนเเละรัฐวิสาหกิจ ได้เเก่ อาจารย์ ที่ปรึกษากฎหมายขององค์กรสถาบันการเงิน เเละนิติบุคคลต่างๆ

       อาชีพอิสระ ได้เเก่ ทนายความ เจ้าของกิจการต่างๆ ที่ปรึกษากฎหมาย

       โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 103 หน่วยกิต

                                 *** วิชาเลือกอาจเทียบโอนความรู้ได้ตามความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละคน ทั้งนี้การสอบเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

       ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี

       จัดการเรียนการสอน    เเบบBlock Course

                                          วันศุกร์ (18.00-21.00 น.)

                                          วันเสาร์-วันอาทิตย์ (08.30-16.30 น.)  

       ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 190,000 บาท เเบ่งการชำระออกเป็นภาคการศึกษาดังนี้ 

       ภาคการศึกษา ค่าใช้จ่าย
       ภาค 1 30,000
       ภาค 2 30,000
       ภาค 3 35,000
       ภาค 1 30,000
       ภาค 2 30,000
       ภาค 3 35,000

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาปริญญาบัตร (ระดับปริญญาตรี)

4. สำเนาใบเเสดงผลการศึกษา (transcript) ระดับปริญญาตรี

5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)

        โครงสร้างการศึกษา

     วิชาบังคับที่ให้นักศึกษาลงทะเบียน รวม 33 วิชา  จำนวน  88 หน่วยกิต  ดังนี้

1.  LG 234 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป  (3) หน่วยกิต       

2.  LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  (3) หน่วยกิต

3.  LG 214 กฎหมายลักษณะหนี้  (3) หน่วยกิต

4.  LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์  (3) หน่วยกิต

5.  LG 237 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป  (3) หน่วยกิต

6.  LG 238 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด  (3) หน่วยกิต

7.  LG 202 กฎหมายมหาชน: หลักทั่วไป  (3) หน่วยกิต

8.  LG 203 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (3) หน่วยกิต

9.  LG 216 กฎหมายปกครอง  (3) หน่วยกิต

10. LG 215 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  (3) หน่วยกิต

11. LG 211 เอกเทศสัญญา 1  (3) หน่วยกิต                                                                                                    

12. LG 212 เอกเทศสัญญา 2  (3) หน่วยกิต                                                                                 

13. LG 239 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัทและองค์กรทางธุรกิจ  (2) หน่วยกิต                                         

14. LG 241  กฎหมายลักษณะประกันภัย  (2) หน่วยกิต                                                       

15. LG 242 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารหนี้  (2) หน่วยกิต                                      

16. LG 243 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและศาลไทย  (2) หน่วยกิต                             

17. LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1: ภาคทั่วไป  (3) หน่วยกิต                                

18. LG 244 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2: ภาคบังคับคดี  (2) หน่วยกิต

19. LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (3) หน่วยกิต                                                          

20. LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน  (2) หน่วยกิต                                                                                      

21. LG 224 กฎหมายการคลังและภาษีอากร  (3) หน่วยกิต                                                         

22. LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว  (3) หน่วยกิต                                                              

23. LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก  (2) หน่วยกิต                                                       

24. LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ  (2) หน่วยกิต                                   

25. LG 248 กฎหมายแรงงาน  (3) หน่วยกิต                                                                                         

26. LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  (3) หน่วยกิต

27. LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  (2) หน่วยกิต

28. LG 233 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  (3) หน่วยกิต

29. LG 250 นิติปรัชญา  (2) หน่วยกิต

30. LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย  (2) หน่วยกิต

31. LG 240 กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ  (2) หน่วยกิต

32. LG 252 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  (3) หน่วยกิต

33. วิชาเสริมทางกฎหมายธุรกิจ  (3) หน่วยกิต

 

 

โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (3 ปี) (ภาคบัณฑิต)
(110 หน่วยกิต)

วิชาแกน 101 หน่วยกิต

LG 201
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(3)
LG 202
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
(3)
LG 203
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
(3)
LG 204
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(3)
LG 205
นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมาย
(3)
LG 206
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
(3)
LG 207
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
(3)
LG 208
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
(3)
LG 209
หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(3)
LG 210
กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม และสัญญา
(3)
LG 211
เอกเทศสัญญา 1
(3)
LG 212
เอกเทศสัญญา 2
(3)
LG 213
กฎหมายลักษณะประกันภัย
(3)
LG 214
กฎหมายลักษณะหนี้
(3)
LG 215
กฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
(3)
LG 216
กฎหมายปกครอง
(3)
LG 217
กฎหมายลักษณะตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัดและตราสารหนี้
(3)
LG 218
กฎหมายลักษณะครอบครัว
(3)
LG 219
กฎหมายลักษณะมรดก
(3)
LG 220
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
(3)
LG 221
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาคทั่วไป
(3)
LG 222
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคบังคับคดี
(3)
LG 223
กฎหมายลักษณะพยาน
(3)
LG 224
กฎหมายการคลังและภาษีอากร
(3)
LG 225
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
(3)
LG 226
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
(3)
LG 227
กฎหมายลักษณะค้ำประกันจำนอง จำนำ
(3)
LG 228
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(3)
LG 229
วิชาว่าความและศาลจำลอง
(3)
LG 230
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
(3)
LG 231
กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป
(4)
LG 232
กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด
(4)
LG 233
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(3)
  * และวิชาบังคับเลือก 3 วิชาทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกำหนด
(9)
ภาคเรียนที่ 1 (19 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (19 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LG 201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3 LG 202 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3
LG 210 กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรมและสัญญา 3 LG 203 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3
LG 214 กฎหมายลักษณะหนี้ 3 LG 211 เอกเทศสัญญา 1 3
LG 215 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ 3 LG 230 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 3
LG 231 กฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป 4 LG 232 กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด 4
  * วิชาบังคับเลือก 3   * วิชาบังคับเลือก 3
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LG 212 เอกเทศสัญญา 2 3 LG 213 กฎหมายลักษณะประกันภัย 3
LG 217 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัดและตราสารหนี้ 3 LG 219 กฎหมายลักษณะมรดก 3
LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3 LG 220 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 3
LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาคทั่วไป 3 LG 222 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาคบังคับคดี 3
LG 226 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3 LG 223 กฎหมายลักษณะพยาน 3
LG 227 กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ 3 LG 225 กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 3
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 LG 205 นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมาย 3
LG 206 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3 LG 208 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3
LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3 LG 209 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย 3
LG 216 กฎหมายปกครอง 3 LG 229 วิชาว่าความและศาลจำลอง 3
LG 224 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 3 LG 233 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3
LG 228 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3   * วิชาบังคับเลือก 3