ชื่อ   ชื่อปริญญา     นิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ(ภาษาไทย)  น.บ.

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Laws

ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)  LL.B.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะมาก่อนเเล้ว

ข้อมูลหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คลิกที่นี่

เเนวทางการประกอบอาชีพ

ภาครัฐ ได้เเก่ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานประจำศาล นิติกร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมความประพฤติ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ อาจารย์ ตลอดทั้งรับราชการในตำเเหน่งอื่นๆ

ภาคเอกชนเเละรัฐวิสาหกิจ ได้เเก่ อาจารย์ ที่ปรึกษากฎหมายขององค์กรสถาบันการเงิน เเละนิติบุคคลต่างๆ

อาชีพอิสระ ได้เเก่ ทนายความ เจ้าของกิจการต่างๆ ที่ปรึกษากฎหมาย

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 103 หน่วยกิต

*** วิชาเลือกอาจเทียบโอนความรู้ได้ตามความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละคน ทั้งนี้การสอบเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี

จัดการเรียนการสอน    เเบบBlock Course

วันศุกร์ (18.00-21.00 น.)

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ (08.30-16.30 น.)  

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 190,000 บาท เเบ่งการชำระออกเป็นภาคการศึกษาดังนี้

ภาคการศึกษา ค่าใช้จ่าย
ปีที่ 1
ภาค 1 30,000
ภาค 2 30,000
ภาค 3 35,000
ปีที่ 2
ภาค 1 30,000
ภาค 2 30,000
ภาค 3 35,000

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาปริญญาบัตร (ระดับปริญญาตรี)

4. สำเนาใบเเสดงผลการศึกษา (transcript) ระดับปริญญาตรี

5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)

        โครงสร้างการศึกษา

     วิชาบังคับที่ให้นักศึกษาลงทะเบียน รวม 33 วิชา  จำนวน  88 หน่วยกิต  ดังนี้

1.  LG 234 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป  (3) หน่วยกิต       

2.  LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  (3) หน่วยกิต

3.  LG 214 กฎหมายลักษณะหนี้  (3) หน่วยกิต

4.  LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์  (3) หน่วยกิต

5.  LG 237 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป  (3) หน่วยกิต

6.  LG 238 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด  (3) หน่วยกิต

7.  LG 202 กฎหมายมหาชน: หลักทั่วไป  (3) หน่วยกิต

8.  LG 203 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (3) หน่วยกิต

9.  LG 216 กฎหมายปกครอง  (3) หน่วยกิต

10. LG 215 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  (3) หน่วยกิต

11. LG 211 เอกเทศสัญญา 1  (3) หน่วยกิต

12. LG 212 เอกเทศสัญญา 2  (3) หน่วยกิต

13. LG 239 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัทและองค์กรทางธุรกิจ  (2) หน่วยกิต

14. LG 241  กฎหมายลักษณะประกันภัย  (2) หน่วยกิต

15. LG 242 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารหนี้  (2) หน่วยกิต

16. LG 243 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและศาลไทย  (2) หน่วยกิต

17. LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1: ภาคทั่วไป  (3) หน่วยกิต

18. LG 244 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2: ภาคบังคับคดี  (2) หน่วยกิต

19. LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (3) หน่วยกิต

20. LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน  (2) หน่วยกิต

21. LG 224 กฎหมายการคลังและภาษีอากร  (3) หน่วยกิต

22. LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว  (3) หน่วยกิต

23. LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก  (2) หน่วยกิต

24. LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ  (2) หน่วยกิต

25. LG 248 กฎหมายแรงงาน  (3) หน่วยกิต

26. LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  (3) หน่วยกิต

27. LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  (2) หน่วยกิต

28. LG 233 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  (3) หน่วยกิต

29. LG 250 นิติปรัชญา  (2) หน่วยกิต

30. LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย  (2) หน่วยกิต

31. LG 240 กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ  (2) หน่วยกิต

32. LG 252 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  (3) หน่วยกิต

33. วิชาเสริมทางกฎหมายธุรกิจ  (3) หน่วยกิต

 

ชื่อปริญญา      นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)   น.บ.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Laws
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)   LL.B.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะมาก่อนเเล้ว
เเนวทางการประกอบอาชีพ ภาครัฐ ได้เเก่  ผู้พิพากษา  พนักงานอัยการ  เจ้าพนักงานประจำศาล  นิติกร  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  เจ้าพนักงานบังคับคดี  พนักงานคุมความประพฤติ  เจ้าพนักงานราชทัณฑ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ตำรวจ  อาจารย์  ตลอดทั้งรับราชการในตำเเหน่งอื่น ๆ
  ภาคเอกชนเเละรัฐวิสาหกิจ ได้เเก่   อาจารย์  ที่ปรึกษากฎหมายขององค์กรสถาบันการเงิน เเละนิติบุคคลต่าง ๆ
  อาชีพอิสระ ได้เเก่  ทนายความ  เจ้าของกิจการต่าง ๆ  ที่ปรึกษากฎหมาย
โครงสร้างหลักสูตร  จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 93 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา  2 ปี
การจัดการเรียนการสอน     เเบบ Block Course
วันเรียน วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
เวลาเรียน 08.00-17.00 น.
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 64

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 17) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

 

 

คณาจารย์และวิทยากร
          ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
          ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
          ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
          ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
          ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์
          ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สิทธิโชค ศรีเจริญ
          รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์
          รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ
          รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
          รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี
          รองศาสตราจารย์เรืองยศ แสนภักดี
          รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์
          รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
          รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง
          รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชดาพรร ทองสุข
          อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
          อาจารย์ ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม
          อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ
          อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
          อาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์
          อาจารย์นคร วัลลิภากร
          อาจารย์นิรัชรา พงศ์อาจารย์
          อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา

 

โครงสร้างหลักสูตร (ตลอดหลักสูตร 93 หน่วยกิต) ดังนี้

กลุ่มวิชาแกน  75  หน่วยกิต  (28 วิชา)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.
1 LG 256 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3
2 LG 235 กฎหมายลักษณะนิติกรรม และสัญญา   3
3 LG 237 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป 3
4 LG 257 การเขียนทางกฎหมาย 2
5 LG 253 กฎหมายมหาชน: หลักทั่วไป 3
6 LG 258 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้    2
7 LG 214 กฎหมายลักษณะหนี้  3
8 LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์ 3
9 LG 254 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3
10 LG 255 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1 3
11 LG 259 สัญญาทางพาณิชย์ 1   3
12 LG 216 กฎหมายปกครอง  3
13 LG 262 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ 3
14 LG 252 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 3
15 LG 263 กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน 3
16 LG 221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1: ภาคทั่วไป 3
17 LG 218 กฎหมายลักษณะครอบครัว  3
18 LG 204 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
19 LG 245 กฎหมายลักษณะพยาน 2
20 LG 246 กฎหมายลักษณะมรดก  2
21 LG 264 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2
22 LG 251 หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย   2
23 LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง   3
24 LG 249 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล  2
25 LG 247 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 2
26 LG 250 นิติปรัชญา    2
27 LG 265 สัมมนาปัญหาทางกฎหมาย 3
28 LG 266 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย 3
รวม 75
           

กลุ่มวิชาเลือก 18  หน่วยกิต  (6 วิชา)

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.
29 LG 228 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3
30 LG 233 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  3
31 LG 337 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 2  3
32 LG 371 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  3
33 LG 248 กฎหมายแรงงาน  3
34 LG 313 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3
35 LG 260 สัญญาทางพาณิชย์ 2 3
36 LG 261 สัญญาทางพาณิชย์ 3 3
37 LG 267 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 3
38 LG 304 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3
39 LG 306 การให้คำปรึกษาทางกฎหมายการร่างสัญญา และการเจรจาต่อรอง 3
40 LG 307 กฎหมายธุรกิจอาเซียน 3
41 LG 308 กฎหมายเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 3
42 LG 335 กฎหมายเพื่อธุรกิจดิจิทัล 3
43 LG 336 กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมและการซื้อขายกิจการ 3
44 LG 354 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า  3
45 LG 358 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3
46 LG 365 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 3
47 LG 309 สืบสวนสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ 3
48 LG 311 การดำเนินคดีเยาวชนและครอบครัว 3
49 LG 312 กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติและบังคับโทษ 3
50 LG 338 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 3
51 LG 339 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2: ภาคบังคับคดี 3
52 LG 351 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3
53 LG 352 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  3
54 LG 376 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ  3
55 LG 224 กฎหมายการคลังและภาษีอากร   3
56 LG 315 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ  3
57 LG 316 กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารโครงข่ายและธุรกิจโทรคมนาคม 3
58 LG 340 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  3
59 LG 370 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น 3
60 LG 381 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 3
61 LG 384 กระบวนการนิติบัญญัติและการร่างกฎหมาย 3

 *** วิชาเลือกอาจเทียบโอนความรู้ได้ตามความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละคน ทั้งนี้การสอบเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 190,000 บาท เเบ่งการชำระออกเป็นภาคการศึกษาดังนี้

ชั้นปีที่ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
1 35,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท
2 35,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 17) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

หลักฐานการสมัครเรียน 1. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ
  3. สำเนาปริญญาบัตร (ระดับปริญญาตรี)  1  ฉบับ
  4. สำเนาใบเเสดงผลการศึกษา (transcript) ระดับปริญญาตรี  1  ฉบับ
  5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (หรือไฟล์รูปภาพ)
 

6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)  1  ฉบับ

นำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ e-mail: lawpridi@dpu.ac.th 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
โทร.

095 1617 919 หรือ 02 954 7300 ต่อ 271 (คุณกานต์) 

วันเวลาในการติดต่อ วันอังคาร ถึง วันเสาร์  เวลา 8.30-16.30 น.
อีเมล lawpridi@dpu.ac.th

 

 

ภาคเรียนที่ 1 (16 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

LG 256

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

3

LG 214

กฎหมายลักษณะหนี้ 

3

LG 235

กฎหมายลักษณะนิติกรรม และสัญญา  
3

LG 236

กฎหมายลักษณะทรัพย์

3

LG 237

กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
3

LG 254

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3

LG 257

การเขียนทางกฎหมาย

2

LG 255

กฎหมายอาญา: ภาคความผิด 1

3

LG 253

กฎหมายมหาชน : หลักทั่วไป

3

LG 259

สัญญาทางพาณิชย์ 1  

3

LG 258

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้   

2

LG 216

กฎหมายปกครอง 

3

 

ภาคเรียนที่ 3 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

LG 262

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ

3

LG 252

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

3

LG 263

กฎหมายว่าด้วยประกันและหลักประกัน

3

 

ภาคเรียนที่ 1 (20 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

LG 221

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  1 : ภาคทั่วไป

3

LG 249

กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล 

2

LG 218

กฎหมายลักษณะครอบครัว
3

LG 247

กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

2

LG 204

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3

LG 250

นิติปรัชญา   

2

LG 245

กฎหมายลักษณะพยาน

2

LG 265

สัมมนาปัญหาทางกฎหมาย

3

LG 246

กฎหมายลักษณะมรดก

2

LG xxx

วิชาเลือก

3

LG 264

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

2

LG xxx

วิชาเลือก

3

LG 251

หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

2

LG xxx

วิชาเลือก

3

LG 207

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    

3

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 3 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

LG xxx

วิชาเลือก

3

LG xxx

วิชาเลือก

3

LG xxx

วิชาเลือก

3

LG 266

การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย

3