ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ประวัติส่วนตัว

การศึกษา

 • พ.ศ.2556 Dr.iur. (Magna cum laude), Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (University of Bonn), Germany (วิทยานิพนธ์ เรื่อง “วัตถุแห่งคดีในคดีอาญา: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมันกับกฎหมายไทย”)
 • พ.ศ.2552 LL.M. (Magna cum laude), Freidrich-Wilhelms-Universität Bonn (University of Bonn), Germany
 • พ.ศ.2546 น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ.2543 น.บ.ท.
 • พ.ศ.2542 น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน (ชื่อเดิม – อนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ) คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
 • ธันวาคม 2559 - พฤษภาคม 2560 อนุกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ธันวาคม 2558 - มีนาคม 2559 อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • ตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยดำเนินการประจำตัวกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต)
 • กุมภาพันธ์ 2558 - กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2561 บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มิถุนายน 2557 - สิงหาคม 2559 คณะทำงานคลังสมองด้านสื่อสารการตลาด (Think Tank Team - TTT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ธันวาคม 2547 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัล

 • รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขานิติศาสตร์ เรื่อง “การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย” รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 (หัวหน้านักวิจัย: ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต)
 • รางวัลผลงานวิจัยเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2560 จากงานวิจัย เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย” (หัวหน้านักวิจัย: ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขานิติศาสตร์ เรื่อง “การกระทำในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: ตามกฎหมายเยอรมันและกฎหมายไทย รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 255

ผลงานทางวิชาการ

งานสอน

 • วิชากฎหมายอาญาระหว่างประเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชากฎหมายลักษณะพยาน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาคพื้นยุโรป หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชาปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชากฎหมายพยานชั้นสูง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชาบัณฑิตสัมมนากฎหมายอาญา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชากฎหมายอาญาเปรียบเทียบ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานวิจัย

 • นักวิจัยในโครงการ เรื่อง “การพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” ทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า, 2562
 • หัวหน้านักวิจัยในโครงการ “การพัฒนากฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์” ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), พ.ศ. 2562.
 • นักวิจัยในโครงการ เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งบุคคลสื่อสารถึงกัน: ศึกษากฎหมายประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” ทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า. ธันวาคม 2561
 • นักวิจัยในโครงการวิจัย เรื่อง “การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย” ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, ตุลาคม 2561.
 • นักวิจัยในโครงการ “การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (หัวหน้านักวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • หัวหน้านักวิจัยในโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิชากฎหมายและองค์กรวิชาชีพกฎหมายในต่างประเทศ”, ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), พ.ศ. 2557
 • นักวิจัยในโครงการวิจัย เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย, ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), พ.ศ. 2556 (หัวหน้านักวิจัย: ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต)
 • นักวิจัยในโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบ และแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, พ.ศ. 2549 (หัวหน้านักวิจัย: ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร)
 • ผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัย เรื่อง “การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”, ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานข้าราชการพลเรือน, พ.ศ. 2545 (หัวหน้านักวิจัย: ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต)

บทความ

 • บทความวิชาการ เรื่อง “ข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการออนไลน์ในเยอรมนี,” 60 ปี อุดม รัฐอมฤต ชีวิตและมิตรภาพบนเส้นทางวิชาการ, โรงพิมพ์เดือนตุลา 2562.
 • บทความวิชาการ เรื่อง “ผลทางกฎหมายของการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การนำสืบพยานหลักฐาน,” บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 75 ตอน 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562, น.137-162.
 • บทความวิชาการ เรื่อง “ทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางอาญา: ศึกษาเฉพาะการควบคุม" วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2561), น.1 http://utcc2.utcc.ac.th/lawjournal/101/Law%20UTCC%2010_1.pdf
 • Should Non-Adversary be Adopted for Criminal Courts in Thailand?, Economics & Management Innovations (ICEMI) 1, 1 (2017), 299-301. https://www.topicsoneconom-bizmanagemt.com/images/ICEMI/ICEMI104.pdf
 • บทความวิชาการ เรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงตรรกะของการกระทำความผิดหลายฐานอันเกิดจากกรรมเดียว, วารสารกฎหมาย ปีที่ 34 ฉบับ 2 กันยายน 2559,” น.15.
 • บทความวิจัย เรื่อง การศึกษากฎหมายและวิชาชีพกฎหมาย, วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2559), น.30.
 • บทความวิชาการ เรื่อง ทฤษฎีเป้าหมายกำหนดของ Prof. Dr. Hans Welzel, วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2557), น. 49.
 • บทความวิชาการ เรื่อง “วัตถุแห่งคดีในคดีอาญาคืออะไร?,” วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีที่ 7 เล่มที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557), น. 1.
 • บทความวิชาการ เรื่อง “ว่าด้วยการกระทำความผิดหลายบทหลายกระทงตามความเห็นของศาลฎีกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเจตนาเดียว,” วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (มีนาคม – พฤษภาคม 2556), น. 93.
 • บทความวิชาการ เรื่อง “ความรับผิดทางอาญาในการทำให้เกิดขึ้นซึ่งองค์ประกอบภายนอก,” วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2551), น. 23.

บทความแปล

 • ว่าด้วยตรรกะแห่งโครงสร้างความผิดอาญา, วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2556), น. 17, แปลจาก Zur Logik des Verbrechenssaufbau ในหนังสือรวมบทความเรื่อง Herausforderung an das Recht: Alte Antworte auf neue Fragen? (ความท้าทายต่อกฎหมาย: คำตอบเดิมต่อคำถามใหม่?) รวมรวมโดย Herald Koch (สำนักพิมพ์ Berlin-Verl. Spitz, กรุงเบอร์ลิน, 1997).
 • Euthanasia เป็นความผิดอาญาในประเทศไทยหรือ?: ศึกษาจากมุมมองของกฎหมายเปรียบเทียบ, วารสารกฎหมายนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน – สิงหาคม 2555), น. 89, แปลจาก Ist Euthanasia in Thailand wirklich strafbar?: Eine rechtsvergleichende Ansicht โดย Ines Fernandes Godinho, Laura Meyer Lux.