อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว

อาจารย์ประจำ

 

การศึกษา

 • กำลังศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ LL.D. (candidate), (ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยานิพนธ์ดีเด่น “รางวัลดี”, (ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปี 2565- ปัจจุบัน)
 • ประธานกรรมการบริหารชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปี 2555-2558)

ผลงานวิชาการ

 • บทความ “การยุบพรรคการเมืองตามระบบกฎหมายไทย”. บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 78 ตอน 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)
 • บทความ “สมาชิกวุฒิสภา : ที่มาและความเชื่อมโยงกับประชาชน”. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. ปีที่ 21 เล่ม 63 (กันยายน-ธันวาคม 2562)
 • บทความ “การใช้จารีตประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ศึกษากรณีการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี” รัฐสภาสาร. ปีที่ 65 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2560)

รางวัลหรือทุนด้านวิชาการที่เคยได้รับ

 • รางวัลศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 56 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) วันที่ 1 เมษายน 2565
 • รางวัลวิทยานิพน์ดีเด่น (รางวัลดี) ระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ในการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

ประสบการณ์การสอน

 • วิชาหลักกฎหมายมหาชน
 • วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป