ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์

 

การศึกษา

 • น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ด. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ตำแหน่งบริหารปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เมษายน 2554)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มกราคม 2557)

ประวัติการทำงาน

 • 2541-2542 นิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • 2542-2545 ผู้ช่วยงานวิจัย โดยได้รับทุนผู้ช่วยงานวิจัยจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2543-2546 ผู้ช่วยงานวิจัย และผู้ช่วยสอน สังกัดศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางธุรกิจและการฟอกเงิน คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บรรยาย สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 2546-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2554-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานทางวิชาการ

 1. ด้านการวิจัย
  • โครงการวิจัยเรื่อง ปัญหาโทษปรับในประเทศไทย (Problems of Fine In Thailand)
  • โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบ และแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ประจำปี พ.ศ. 2550 โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • โครงการพัฒนากฎหมาย ICT ที่ใช้ควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
  • โครงการวิจัย เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตแนวใหม่ ศึกษากรณีทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน โดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยุติธรรม
  • โครงการวิจัย เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับผลกระทบด้านกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • เรื่อง อำนาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • เรื่อง โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในมาตรการต่างๆโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • โครงการศึกษาการจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้รองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  • โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
  • ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูฐ ในการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญํติและฝ่ายบริหารในการกำหนดงบประมาณรายจ่าย และการออกพระราชกำหนดเกี่ยวกับการเงิน
 2. บทความ
  • บทความเรื่อง ปัญหาโทษปรับในประเทศไทย (Problems of Fine In Thailand) นำเสนอผลงานวิชาการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • บทความเรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับผลกระทบด้านกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำเสนอผลงานวิชาการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการสอน

 • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล(2554 – ปัจจุบัน)
 • กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (2556 – ปัจจุบัน)
 • อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (2546 – ปัจจุบัน)
 • อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (2546 – ปัจจุบัน)
 • กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (2546 – ปัจจุบัน)
 • กฎหมายในชีวิตประจำวัน (2546 – ปัจจุบัน)
 • กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (2547 – ปัจจุบัน)
 • กฎหมายและจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพพัฒนาเกม (2550 – ปัจจุบัน)
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ และการค้นคว้าเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (มสธ.) (2554 – ปัจจุบัน)