การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์