ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562 2561

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562  2561

บทความวิจัย

มาตรการลงโทษที่เหมาะสมในการควบคุมการให้บริการ รถขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ Appropriate Penalty Measures to Control the Passenger Transport Services


สิทธิในการเข้าถึงพยานหลักฐานในคดีอาญาของจำเลย : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนวนการสอบสวน The Right to Access Evidence in Criminal Cases of the Defendant : Case Study of Investigation File