วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ Pridi Banomyong Law Journal Dhurakij Pundit UniversityISSN: 2286-8011

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ (Pridi Banomyong Law Journal Dhurakij Pundit University) เป็นวารสารวิชาการของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งตีพิมพ์บทความทางวิชาการและบทความวิจัยทางด้านกฎหมาย จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีนโยบายการจัดพิมพ์ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์ ดังนี้

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายไปสู่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  2. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาของคณะอ่านและค้นคว้าทางกฎหมายด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกจากที่ได้รับในชั้นเรียน
  3. เพื่อเผยแพร่บทความที่เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่จะสามารถนำไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม