บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

อาจารย์ศรีสุรักษ์  สีวันนา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กองบรรณาธิการภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศาสตราจารย์ประจำ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กองบรรณาธิการภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ

กองการจัดการวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

นางกานต์พิชชา ศรีเจริญ
กองการจัดการ (การเงินและสมาชิก)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ออกแบบรูปเล่มและจัดหน้า DPU Cool print  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์