ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์

อาจารย์อาวุโสคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

 

การศึกษา

 • Doctorat en Droit (Droit Privé), Universite d'Aix -Marseille III
 • น.บ.ท. สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • น.บ. (เกียรตินิยมดี) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2517 - 2559)
 • อนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน)
 • อนุญาโตตุลาการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)
 • ข้าราชการบำนาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา สคบ. (พ.ศ.2560-ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกฎหมาย ในคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน)
 • กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 (พ.ศ. 2561)

ผลงานวิชาการ

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

 • เรื่อง Interprètation du contrat en droit français et en droit thaïlandais (การตีความสัญญาตามหลักกฎหมายฝรั่งเศสและหลักกฎหมายไทย) พ.ศ. 2524

ตำรา

 • กฎหมายสัญญา : สถานะใหม่ของสัญญา ฯ โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา ม.ธ.
 • กฎหมายหนี้ หลักทั่วไป, ศ. ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์, พิมพ์ครั้งที่ 5, พ.ศ.2560
 • สัญญาต้องเป็นสัญญา การก่อให้เกิดสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครองผู้บริโภคในการทำสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเด็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จัดพิมพ์โดยศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์และ อ.จุฑามาศ ถิระวัฒน์, ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ. 2559
 • สัญญาผู้บริโภค , รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์,โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน,คณะนิติศาสต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2559
 • หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ ดร.จื๊ด เศรษฐบุตร, แก้ไขเพิ่มเติมโดย รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2554
 • หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา ดร.จื๊ด เศรษฐบุตร, แก้ไขเพิ่มเติมโดย รศ. ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2556
 • คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย หนี้ บรรพ 2 มาตรา 194-353 ของ พระยาเทพวิทุร(บุญช่วย วนิกกุล),ยล ธีรกุล ,ปรับปรุงโดย ดาราพร ถิระวัฒน์ , ชวิน อุ่นภัทร, กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554
 • ประมวลสาระชุดวิชา กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง หน่วยที่ 5 : การก่อให้เกิดสัญญา และการบังคับของสัญญา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์, พ.ศ.2552
 • กฎหมายสัญญา : สถานะใหม่ของสัญญาและปัญหาเกี่ยวกับข้อสัญญาไม่เป็นธรรม, ดาราพร ถิระวัฒน์, (หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2538) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2542

งานวิจัย

 • ประเด็นและข้อเสนอแนะทางกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ฯ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2550
 • “หลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา” โครงการวิจัยเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2530)
 • “ประเด็นและข้อเสนอแนะทางกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรม” , โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ สนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สวทช. (พ.ศ.2548)ได้รับรางวัล ผลงานวิจัย ระดับชมเชย ประจำปี 2550 ของสภาวิจัยแห่งชาติ
 • “งานศึกษาความเหมาะสมในการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยผลประโยชน์ระหว่าง ประเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่และร่างพิธีสารว่าด้วยสินทรัพย์อวกาศ”สนับสนุนโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2549
 • “การตีความกฎหมายเอกชน : การตีความสัญญาสำเร็จรูป” สนับสนุนโดยกองทุน ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ พ.ศ.2551
 • “การศึกษากฎหมายควบคุมการส่งเสริมการขายยาในต่างประเทศ” สนับสนุนโดยโครงการจากแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.)และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)พ.ศ.2552
 • “นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้แทนลูกหนี้” สนับสนุนโดยโครงการวิจัยทางวิชาการของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
 • “ความรับผิดทางแพ่งสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย,ส่วนหนึ่งในงานวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การยกร่างกฎหมายไทยเพื่อบังคับใช้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์” สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2554
 • “ศึกษาและจัดทำแนวทาง วิธีการในการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งเสนอแนะเทคนิค วิธีการในการตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่:ในส่วนของกฎหมาย ศึกษาและวิเคราะห์เงื่อนไขสัญญากู้เงินต่างประเทศ ซึ่งใช้เงินกู้ในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และศึกษาและวิเคราะห์เอกสารงานก่อสร้าง หรืองานจัดซื้อพัสดุโครงการขนาดใหญ่ โดยใช้กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง” สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2554
 • “ผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2557)
 • “สัญญาผู้บริโภค : วิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาของต่างประเทศและของไทย” สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยให้คำปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2557)
 • “การตีความกฎหมายเอกชน : การตีความสัญญาสำเร็จรูป” สนับสนุนโดยกองทุน ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ พ.ศ.2551

บทความ

 • Adhesion Contract, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2526
 • สัญญาจอดรถ ; สัญญาฝากทรัพย์ : สัญญาเช่าทรัพย์, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2527
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง มาตรา 132 และ 368 ปพพ. (เกี่ยวกับการตีความสัญญา),วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527
 • ข้อความคิดและหลักของ cause ตามหลักกฎหมายฝรั่งเศส, วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2528
 • ข้อจำกัดความรับผิด, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2529
 • หลักและขอบเขตความรับผิดทางสัญญา, หนังสืออนุสรณ์แด่ ศ.ไพโรจน์ ชัยนามพ.ศ. 2538
 • The Right to Terminate a Contract under Thai Law in Case of the Non–Performance of Obligations, in Development of Legal System in Asia, Proceedings of the International Symposium, 6-7 Nov. 1997, Bangkok, Thailand (organized by the Faculty of Law, Kyushu University and the Faculty of Law Thammasat University)
 • The Fundamentals of the 1997 Thai Unfair Contract Terms Act,วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2 ( มิถุนายน 2541)
 • Consumer Protection Law in Thailand with regard to Contracts, วารสารบทบัณฑิตย์ ฉบับที่ 3 กันยายน 2543 (บทความนี้เสนอใน Proceedings of the 3rd International Symposium on Economic Law Reform in the Aftermath of Asian Crisis: Experiences of Japan and Thailand, organized by the Faculty of Law, Kyushu University and the Faculty of Law, Thammasat University, March 20, 2000, Bangkok.)
 • Practical Problems and Impacts of the Legislation on Unfair Terms of Contracts in Thailand , Proceedings of the Workshop, Law on Consumer Protection, Japan and Thailand, 19-20 Dec. 2000, Bangkok, Thailand. (organized by the Faculty of Law, Thammasat University, Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) and Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan)
 • La protection du consommateur en cas du consentement relative à la divulgation des donné sur la protection du consommateur en cas du consentement relatif à la divulgation des données sur la crédibilité dans le contrat de l’utilisation d’un carte de crédit , Colloque franco-thaï,En commémoration du 70ème anniversaire de la fondation de I’Université Thammasat sur “La protection des données à caractère personnel” ,8 - 9 décembre 2004 Hôtel Dusit Thani Bangkok, Thaïlande; Faculté de Droit Université Thammasat, Ambassade de France en Thaïland, Bangkok, Thaïlande
 • ประเด็นและข้อเสนอแนะทางกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์, ดุลพาห นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม (พ.ค.- ส.ค.2548)
 • ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ กับวิสัยทัศน์ทางการศึกษา,หนังสือชีวิตและงานศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2548)
 • ความเหมาะสมในการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยผลประโยชน์ระหว่างประเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่และร่างพิธีสารว่าด้วยสินทรัพย์อวกาศ , วาสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ฉบับที่ 3 (กันยายน 2553)
 • นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้แทนลูกหนี้ ,วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ฉบับที่ 3 (กันยายน 2554)
 • ความรับผิดทางแพ่งสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย,วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2554)
 • ผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,วาสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 ( มีนาคม 2558)
 • สัญญาผู้บริโภค : วิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาของต่างประเทศและของไทย, วาสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2558)